"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 27.05.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27240

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; inşaat mühendislerinin, ülke ve toplum yararını ve mesleki etik değerleri gözeten bir anlayışla, mesleki alanlarıyla ilgili bilimsel, teknolojik gelişmeleri izlemeleri, ulusal ve uluslararası ölçekteki uygulamalara hakimiyet sağlamaları, yenilikleri kavrayacak ve özümseyecek bilgiye sahip olmaları, kişisel gelişimi süreklileştirecek olanakları kullanabilmeleri doğrultusunda sürekli mesleki eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasının meslek içi eğitim faaliyetlerinin amaca uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli olan organların çalışma, yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi ile eğitim programlarının uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

b) Meslek İçi Eğitim Kurulu: Üyeleri Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ve bu Yönetmelikte tanımlanan meslek içi eğitimin yürütülmesi için gerekli sistemin kurulmasından ve işletilmesinden sorumlu kurulu (MİEK),

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Oda: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasını (İMO),

ç) Sınav ve Değerlendirme Kurulu: Üyeleri MİEK tarafından belirlenen ve bu Yönetmelikte tanımlanan meslek içi eğitim sonrası yapılacak sınavları düzenleyen, değerlendiren ve raporlayan kurulu,

d) Şube: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası şubelerini,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

e) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu: Üyeleri şube yönetim kurulu tarafından belirlenen ve MİEK kararlarını şube ve bağlı temsilciliklerinde uygulamakla görevli kurulu,

f) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu (OYK),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Meslek İçi Eğitim Organları ve Çalışma Esasları

Organlar

MADDE 5 - (1) Meslek içi eğitim organları şunlardır.

a) Meslek İçi Eğitim Kurulu.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu.

c) Sınav ve Değerlendirme Kurulu.

(2) MİEK'in alt organları olan Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu ile Sınav ve Değerlendirme Kurulu MİEK'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

(3) MİEK, meslek içi eğitimin ihtiyaçlarını ve ulaştığı seviyeyi göz önünde bulundurarak OYK'ya ek alt organların oluşturulmasını önerebilir. OYK tarafından oluşturulacak bu kurulların çalışma şekli ve görevleri MİEK'in önerisi ve OYK'nın kararı ile düzenlenir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Meslek İçi Eğitim Kurulu

MADDE 6 - (1) MİEK; Oda Olağan Genel Kurulu'nu izleyen iki ay içerisinde OYK tarafından, Oda üyeleri arasından belirlenen altı üye ve bir OYK üyesinden oluşur.

(2) Herhangi bir nedenle MİEK'den ayrılan üye yerine, OYK tarafından yeni bir üye belirlenir. Yeni üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

(3) MİEK'in çalışmaları Oda genel sekreterliği ve yeterli sayıda personel tarafından yürütülür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MİEK'in çalışma esasları

MADDE 7 - (1) MİEK aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:

a) MİEK'in oluşturulmasını takiben yapılan ilk toplantısında, üye tam sayısının çoğunluk oyu ile bir başkan seçilir.

b) MİEK ayda en az bir kez çoğunlukla toplanır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) MİEK kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

ç) Aralıksız altı ay içinde üç toplantıya katılmayan üye MİEK'den çekilmiş sayılır.

MİEK'in görevleri

MADDE 8 - (1) MİEK'in görevleri şunlardır:

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Meslek içi eğitim sistemini ve işleyişini sağlamak.

b) Alt organların önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

c) Oda organları, Şube Meslek İçi Eğitim Kurulları ve üyelerden gelen eğitim taleplerini değerlendirerek eğitim programlarını oluşturmak.

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ç) Eğitim programlarını Oda ve şubelere önermek.

d) Eğitim programlarını bir ay öncesinden ilan etmek.

e) Eğitim programlarına ait kredi puanlarını belirlemek.

f) Göreve gelmesini takip eden bir ay içinde o döneme ait MİEK tahmini bütçesini hazırlamak ve OYK'nın onayına sunmak.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

g) Her yılın aralık ayının ilk yarısında, bir sonraki yılda uygulanacak eğitim faaliyetlerinde geçerli olacak katılımcı bedelleri ile eğiticilerin saat ücretlerini belirleyerek OYK'nın onayına sunmak.

ğ) Oda Genel Kurulu öncesinde, o döneme ait meslek içi eğitim çalışma raporunu hazırlayarak OYK'ya sunmak.

h) Eğitim içeriğini Şube Meslek İçi Eğitim Kurullarının da önerilerini alarak hazırlamak ve denetlemek.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

ı) Eğitim gereçlerini belirlemek ve hazırlıklarını denetlemek.

i) Eğitim altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, idari kadro talebinde bulunmak.

j) Şube Meslek İçi Eğitim Kurullarının önerilerini de değerlendirerek, konusunda uzmanlaşmış, mesleki güncel konuları takip edebilen, ilgili mevzuatla uyumlaştırabilen, ayrıca sunum ve eğitim verebilme becerisine sahip Oda üyeleri ile diğer meslek alanlarının uzmanları arasından eğitici havuzunu oluşturmak ve güncellemek.

k) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun önerilerini de alarak verilecek eğitimin programı doğrultusunda eğitim konusuna uygun eğiticileri belirlemek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

l) Verilen eğitimin niteliğini ve yeterliliğini değerlendirmeye yönelik ölçütler ile puan kriterlerini oluşturmak ve değerlendirmek.

m) Eğitim alıcıların belgelendirilmesini sağlamak ve belge formatlarını oluşturmak.

n) Meslek içi eğitimin ilke ve politikaları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile işbirliği geliştirmek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

o) Eğitim ve sınavlarda kullanılan tüm doküman, katılımcı bilgileri ve sınav sonuçları gibi bilgilerin arşivlenmesini sağlamak.

ö) Aldığı kararları OYK'nın onayına sunmak.

Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu

MADDE 9 - (1) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulu, Oda Genel Kurulunu izleyen bir ay içerisinde, şube yönetim kurulu tarafından Oda üyeleri arasından belirlenen en az iki üye ile bir şube yönetim kurulu üyesinden oluşur.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun görevleri

MADDE 10 - (1) Şube Meslek İçi Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) MİEK' in kararlarını şube ve bağlı temsilciliklerinde şube yönetim kurulunun denetiminde uygulamak.

b) Şube yönetim kurulu ve üyelerden gelen eğitim taleplerini değerlendirerek, önereceği eğitim programlarını MİEK' e iletmek.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) Şube yönetim kurulunun talepleri doğrultusunda şube veya bölge meslek içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve programlanmak üzere MİEK' e iletmek.

ç) Eğitici havuzunun oluşturulabilmesi için gerekli nitelikleri taşıyan kişileri MİEK'e önermek.

d) Verilecek eğitimin içeriğine uygun eğiticileri MİEK'e önermek.

Sınav ve Değerlendirme Kurulu

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 11 - (1) Sınav ve Değerlendirme Kurulu, MİEK tarafından Oda üyeleri arasından belirlenen ve içinde en az bir MİEK üyesinin yer aldığı en az üç üyeden oluşur.

Sınav ve Değerlendirme Kurulunun görevleri

MADDE 12 - (1) Sınav ve Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavları merkezi olarak planlamak ve standartlaştırılmasını sağlamak.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b) Sınavların tarafsızlığını, şeffaflığını ve güvenilirliğini sağlamak.

c) Sınav soru bankasını oluşturmak.

ç) Sınavlarda sorulacak soru tiplerini ve ağırlıklarını belirlemek.

d) Sınav değerlendirme ölçütlerini ve sınavlarda puanlamayı belirlemek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Sınav sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesini yapmak.

f) Sınavlı eğitimlerde eğitim ön şartlarını belirlemek.

g) Sınav yapma yöntemlerini ve sınavlarda görev yapacak gözetmenleri belirlemek.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

MİEK alt organlarının çalışma esasları

MADDE 13 - (1) MİEK'in önerisi ve OYK'nın kararı ile kurulan MİEK'in alt organları aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:

a) Alt organların oluşturulmasını takiben yapılan ilk toplantıda, üye tam sayısının çoğunluk oyu ile bir başkan seçilir.

b) Alt organlar ayda en az bir kez çoğunlukla toplanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) Alt organlar kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

ç) Aralıksız altı ay içinde üç toplantıya katılmayan üye alt organdan çekilmiş sayılır.

(2) Herhangi bir nedenle alt organdan ayrılan üye yerine, alt organın üyelerini belirlemeye yetkili kurul tarafından yeni bir üye belirlenir. Yeni üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe

MADDE 14 - (1) Meslek içi eğitim faaliyetlerine ilişkin gelir ve giderler Oda bütçesi içinde gösterilir ve bu amaçla hesap planında gerekli düzenleme yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)