"

Bakanlar Kurulundan

Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesine Dair Karar

Karar Numarası: 2009/14991

Karar Tarihi: 11.05.2009

Resmi Gazete Tarihi: 27.05.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27240

Ekli "Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 24/4/2009 tarihli ve 194 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


C. ÇİÇEK           B. ARINÇ            A. BABACAN          M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı


H. YAZICI           F. N. ÖZAK           M. Z. ÇAĞLAYAN        F. ÇELİK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         DevletBakanı


E. BAĞIŞ           S. A. KAVAF           C. YILMAZ           S. ERGİN

Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı


M. V. GÖNÜL          B. ATALAY            M. AYDIN           M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı V.      Maliye Bakanı


N. ÇUBUKÇU          M. DEMİR            R. AKDAĞ           B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı


M. M. EKER          Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


E. GÜNAY           V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman BakanıBİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETİNDE SERTİFİKALI FİDAN/FİDE KULLANIMININ DESTEKLENMESİNE DAİR KARAR

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan fidan/fide kullanan çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanınıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Desteklemelerden, kamu tüzel kişileri hariç, Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olan, sertifikalı fidan/fide kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan meyve/asma fidan/çilek fidesi ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçiler yararlandırılır.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Bu Karar 2009 yılı dikimlerini kapsar.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) 2010 yılı ödemeleri için 2009 yılında alınacak olan çiftçi müracaatlarına yöneiik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliği ile belirlenir.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kaleminden karşılanır. Bu Karar kapsamında çiftçilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

(2) Desteklenecek türler ile birim destekleme miktarları Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu Karan ile ilan edilir.

Denetim, sorumluluk ve cezai hükümler

MADDE 5- (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin denetim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanınak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığmm tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alımr. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyenler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.