"

Bakanlar Kurulundan

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar

Karar Numarası: 2009/14990

Karar Tarihi: 11.05.2009

Resmi Gazete Tarihi: 27.05.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27240

Ekli "Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 24/4/2009 tarihli ve 193 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


C. ÇİÇEK           B. ARINÇ            A. BABACAN          M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı


H. YAZICI           F. N. ÖZAK           M. Z. ÇAĞLAYAN        F. ÇELİK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         DevletBakanı


E. BAĞIŞ           S. A. KAVAF           C. YILMAZ           S. ERGİN

Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı


M. V. GÖNÜL          B. ATALAY            M. AYDIN           M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı V.      Maliye Bakanı


N. ÇUBUKÇU          M. DEMİR            R. AKDAĞ           B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı


M. M. EKER          Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


E. GÜNAY           V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı
(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohum kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum kullanan çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurtiçi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışım gerçekleştiren özel sektör tohumculuk kuruluşlarına kilogram başına yurtiçi sertifikalı tohum üretimi desteği ödenir.

(3) Bu Karar sertifikalı tohum kullanım desteğinde 2009 yılı ekimlerini, tohum üretim desteğinde 2009 yılı üretimlerini kapsar.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

Desteklemelerden yararlanacaklar

MADDE 2- (1) Tohum kullanım desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan ve yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanan çiftçiler yararlanır.

(2) Tohum üretim desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tohumcu kuruluş olarak kabul edilen ve Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kaleminden karşılanır. Bu Karar kapsamında çiftçiler ile tohum üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk kuruluşlarına yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan toplam ödeme tutarınm % 0,2'si, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

(2) Desteklenecek türler ile birim destekleme miktarları Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu Karan ile ilan edilir.

Denetim, sorumluluk ve cezai hükümler

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

MADDE 5- (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin denetim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

MADDE 6- (1) Bu Karar, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.