05 Mayıs 2009 27219 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5891 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5891 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kapadokya Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/19)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/19)

- Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)

- Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 147)- Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 147)

- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 148)- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 148)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları