"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 15.04.2009

Resmi Gazete Tarihi: 15.04.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27201

MADDE 1 - 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe geçici madde 1 den sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde 2 eklenmiştir.

"Birden fazla borcu olan müşterilere ilişkin 1/3/2010 tarihine kadarki uygulama

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ'in 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen alacaklardan, ödemelerinde aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde gecikme olmayanlar için özel karşılık ayrılması 1/3/2010 tarihine kadar şirketlerin ihtiyarındadır."

MADDE 2 - Bu Tebliğ 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.