27 Mart 2009 27182 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2009-9)- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2009-9)

- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/35)- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/35)

- Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2009/17 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/27)- 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/27)

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E.No: 2009/1, K.No: 5244/3)- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E.No: 2009/1, K.No: 5244/3)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları