"

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27166

MADDE 1 - 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (p) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"g) Meslek kuruluşları: Bu Yönetmelik çerçevesinde sertifikalandırılan kişilerden tarımla ilgili fakülte mezunlarının üye oldukları meslek odalarını, lise, ön lisans ve lisans mezunlarının üye oldukları meslek derneklerini ve üyelerinin tamamı tarımla ilgili lise, önlisans, lisans mezunlarından olup, tarımsal alanda faaliyet gösteren vakıfları,"

"p) Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesi (Ek-5): Bakanlık tarafından düzenlenen eğitim sonunda başarılı olan Bakanlık personeline verilen belgeyi"

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü ve yayımdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yayım Dairesi Başkanı, Bakanlık ana hizmet birimlerinden en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere birer temsilci, Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde bir temsilci, Bakanlık yardımcı hizmet birimlerinden Yayın Dairesi Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri merkez birliklerinin, üretici birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, Ankara'da bulunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisi olmak üzere toplam ondokuz kişiden oluşur."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"a) Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde, toplantıya Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü başkanlık eder."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Komite dört ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde toplantıya Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şube Müdürü başkanlık eder."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin bir, iki ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"(1) Kamuda çalışan yayımcılara Bakanlıkça, kamu dışında çalışan danışmanlara üniversite veya meslek kuruluşlarınca, sertifika vermek ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezleri kurulabilir. Ancak, üniversite ve meslek kuruluşlarının tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi vermelerinin mümkün olmadığı illerde Bakanlık, ilgili üniversite ve meslek kuruluşları ortak kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından kararda belirtilen illerde tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi verilebilir."

"(2) Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezlerinin yetkilendirilmesi için başvurular Bakanlığa yapılır. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde merkez teknik komitesinin görüşüne başvurarak, müracaatları otuz gün içerisinde sonuçlandırır. Başvurusu olumsuz bulunan kurum ve kuruluşlara eksikliğin giderilmesi için yirmi günlük ek süre verilir. Ek süre içinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi durumunda, ek süre tanınmasından itibaren en çok kırk gün içinde başvurular olumlu olarak sonuçlandırılır, eksiklikleri tamamlanmayan dosyalar ise işlemden kaldırılır."

"(5) Eğitimlerde, tarım politikası ve yayım anabilim dalında veya tarımsal yayım konusunda doktora ve üzeri akademik kariyere sahip kişiler ile tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesine sahip kişiler görevlendirilir."

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

"ç) Sertifikaların verilmesinde mezun olunan bölüm dikkate alınmakla birlikte diplomalarında bölüm belirtilmeyen kişiler için çalıştığı alan esas alınır. Tarımsal bir alanda çalışmayan kişiler için ise, sertifika bölümü, kişilerin ağırlıklı olarak aldığı eğitim dikkate alınarak, sertifika eğitimi veren merkezce belirlenir. Ancak en az beş yıl süreyle mezun olduğu bölüm dışında çalıştığını belgelendirenlere, sertifika eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmalarını takiben istemeleri halinde çalışmış oldukları bölüme ait sertifika verilir. Her bir kişi sadece bir bölüme ait sertifika alabilir."

"f) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan, en az üç yıl süreyle Bakanlık merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım hizmetlerinde çalışmış olanlardan, emekli veya istifa etmiş olanlara, durumlarını belgelendirmek suretiyle, sertifika eğitimine ve sınavına katılarak başarılı olmaları durumunda uzman tarım danışmanı sertifikası verilir."

"ğ) Talep etmeleri halinde tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimlerinde eğitici niteliğini taşıyanlar ile Bakanlık İl Müdürlüklerinde en az on yıl süre ile asaleten il müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yapmış olduğunu belgelendirenlere sertifika eğitimine katılma şartı aranmaksızın eğitimlerine ve bölümlerine uygun Yayımcı/Danışman sertifikası verilir."

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"ç) Merkezde Bakanlığın yayımla ilgili birimlerinde, illerde Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüklerinde ve ilçelerde yayım ile ilgili görevlerde tarım yayımcıları görev yapar. Ancak bu özellikte personel bulunmadığı durumda yetkili birim amirinin onayı ile diğer personel görevlendirilebilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesine sahip olmayan kişi ve kuruluşlar tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez. Aksi durumda yetkili kişilerce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur."

MADDE 10 - Aynı Yönetmelikte yer alan geçici madde 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

"GEÇİCİ MADDE 1 - Tarımla ilgili lisans, önlisans ve lise düzeyinde mezun olanlardan, halen tarımsal danışmanlık şirketlerinde görev yapanlar, kamuya ve sivil toplum örgütlerine sözleşme karşılığı tarımsal danışmanlık hizmeti verdiklerini belgelendirenler, serbest tarım danışmanlığı hizmeti verenler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç yıl içerisinde mesleki eğitimlerine uygun sertifikaları almak zorundadır. Bu kişilere bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren, sertifika eğitimine ve sınavına katılmalarına kadar geçecek sürede çalışmalarını sağlamak amacıyla, bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde örneği bulunan geçici tarım danışmanlığı belgesi verilir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

TARIM YAYIMCISI SERTİFİKASI

Adı Soyadı :

Doğum Yeri, Tarihi :

T.C. Kimlik No :

Mezun Olduğu Üniversite/Fakülte/Bölüm :

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sertifika Numarası :

Sertifika Türü :

Sertifika Bölümü :

Sertifikanın Verildiği Tarih :

Sertifika Eğitimine Katıldığı Merkez :

Yukarıda adı soyadı yazılı olan kişi gerekli eğitime katılarak, yapılan sınav sonucunda başarılı olmuş ve Bakanlığımız tarafından sertifikada belirtilen bölümde tarım yayımcılığı yapma yetkisi verilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Onaylayan

Genel Müdür

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

TARIM DANIŞMANI SERTİFİKASI

Adı Soyadı :

Doğum Yeri, Tarihi :

T.C. Kimlik No :

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Mezun Olduğu Üniversite/Fakülte/Bölüm :

Sertifika Numarası :

Sertifika Türü :

Sertifika Bölümü :

Sertifikanın Verildiği Tarih :

Sertifika Eğitimine Katıldığı Merkez :

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Yukarıda adı soyadı yazılı olan kişi gerekli eğitime katılarak, yapılan sınav sonucunda başarılı olmuş ve Bakanlığımız tarafından sertifikada belirtilen bölümde tarım danışmanlığı yapma yetkisi verilmiştir.

Onaylayan

Genel Müdür

Bu sertifika üç yıl süreyle geçerlidir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ TARIM DANIŞMANLIĞI BELGESİ

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

Adı Soyadı :

Doğum Yeri, Tarihi :

T.C. Kimlik No :

Mezun Olduğu Üniversite/Fakülte/Bölüm :

Belge Numarası :

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Belge Türü :

Belge Bölümü :

Belgenin Verildiği Tarih :

Çalışacağı Beyan Olunan Kurum/Kuruluş :

Yukarıda adı soyadı yazılı olan kişiye, gerekli eğitime katılana kadarki geçen süre içinde belirtilen kurum/kuruluşta belgede ifade edilen bölümde tarım danışmanlığı yapma yetkisi verilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Onaylayan

Genel Müdür

Bu belge iki yıl süreyle geçerlidir.

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ

EĞİTİCİ BELGESİ

Belge Numarası :

Belgenin Verildiği Tarih :

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Adı Soyadı :

Doğum Yeri, Tarihi :

T.C. Kimlik No :

Mezun Olduğu Üniversite/Fakülte/Bölüm :

Yukarıda adı ve soyadı yazılı olan kişi "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince, almış olduğu eğitimler sonucu tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimlerinde eğitici olarak görev yapmaya hak kazanmıştır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

Onaylayan

Genel Müdür