"

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27163

MADDE 1 - 23/6/2005 tarihli ve 25854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Sorumlu yönetici/müdür" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sorumlu yönetici/müdür: Laboratuvarın mevzuata uygun olarak yönetilmesinden sorumlu olan; ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, su ürünleri mühendisi, kimyager, veteriner hekim, biyolog veya gıda konusunda lisans üstü eğitim almış olan personeli,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"MADDE 22 - Kamu ve özel gıda kontrol laboratuvarlarında uygulanacak numune analiz ücretleri, analiz maliyetleri dikkate alınarak analiz bazında her yıl Bakanlıkça oluşturulacak komisyonca belirlenir."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)