03 Mart 2009 27158 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'e, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

- Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

- 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/31)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları