11 Şubat 2009 27138 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 5835 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5835 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 2009/14606 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Adının Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi ve Söz Konusu Müdürlüğün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatına Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 2009/14634 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Merkez Bucağı, Dumlukuyu Köyüne Bağlı Kalkanlı (Hemi) Köy Altı Yerleşim Biriminin, Ana Köyden Ayrılarak Merkezi Kalkanlı Bağlısı Olmak Üzere Kalkanlı Adıyla Bağımsız Köy Haline Getirilmesi Hakkında Karar

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 48)- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 48)

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

- Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik- Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik

- Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği- Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği

- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Veteriner Biyolojik Ürünlerin İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/27)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 68)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/2/2009 Tarihli ve 2009/12 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları