"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:10.02.2009

Resmi Gazete Sayısı:27137

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, ülkemizi bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalardan korumak amacıyla, bu organizmalar yönünden bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin ithali ve transit geçişi, serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan ülkemize ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler ile ithale mani teşkil eden zararlı organizmalarla ilgili hususları kapsar.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

a) Ahşap ambalaj materyali: Belli bir ürüne veya eşyaya bağlı olmaksızın, bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan; palet, sandık, tahta kasa, kablo makarası, silindir kasa, ambar rafı, yükleme tahtası gibi odundan mamul, kalınlığı 6 mm'nin üzerindeki ambalaj veya ambalaj destek malzemelerini,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Bitki: Her türlü dikim amaçlı bitki ile bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçalarını,

ç) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek-6' da yer alan ve 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında kabul edilen standart forma göre veya IPPC (International Plant Protection Convention - Uluslararası Bitki Koruma Birliği) sertifika örneğine göre hazırlanmış (FAO, 1990), ihraç bitki ve bitkisel ürünleri için düzenlenen belgeyi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

d) Bitkisel ürün: Tane dahil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünü,

e) Dikim amaçlı bitki: Dikili olarak veya dikilmek üzere getirilen bitkileri,

f) Doku kültürü: Bitkinin herhangi bir dokusundan alınan canlı bir parçasının, kapalı ve şeffaf bir kapta bulunan sıvı veya katı steril ortamda yetiştirilmesini,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

g) Endüstriyel odun: Tomruk, tel direği, maden direği ve sırık ile yuvarlak ya da yarılmış haldeki sanayi odunu, lif-yonga odunu ve kağıtlık odunu,

ğ) Faydalı organizma: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren ve bu organizmanın populasyonunu sınırlayabilen parazitoit, parazit, predatör ve antogonist organizmaları,

h) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini,

ı) Isıl işlem (HT): Ahşap malzemenin öz (iç) sıcaklığının 56 derecede 30 dakika süreyle ısıtılması işlemini,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

i) İnspektör: İthal, ihraç ve transit geçişi yapılan, serbest bölgelere getirilen, bu bölgelerden çıkartılan; bitki, bitkisel ürün ve orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin zirai karantina amaçlı her türlü kontrollerle denetimlerini yaparak gerekli belgeleri düzenlemek ve yurt içinde yetiştirilen bitkilerde bitki sağlığı denetimlerini, resmi sürvey programlarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş teknik personeli,

j) İthalat: Geri gelen eşya dahil gümrük mevzuatı hükümlerine göre serbest dolaşımda olmayan ürünün gümrük mevzuatının serbest dolaşıma giriş, antrepo, geçici ithalat, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulmasını,

k) İthal permisi: Bir örneği Ek-8' de yer alan, dış ülkelerden ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal edeceklerin, ithalattan önce Bakanlıktan veya yetkilendirilmiş Müdürlüklerden alacağı izin belgesini,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

l) Kereste: Odunların biçilmesi, kesilmesi veya yontulması suretiyle elde edilen kalınlığı 6 mm' yi geçen parçayı,

m) Lif-yonga odunu: Lif, levha ve yonga levha üretiminde kullanılan odunu,

n) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü, bu Müdürlüğün olmadığı yerlerde Bakanlık İl Müdürlüğünü,

o) Odun: Endüstriyel odun ve yakacak odun dahil kabuklu ve kabuksuz tüm odunları,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

ö) Rizom: Kısmen veya tamamen toprak altında gelişen ve üst kısmında sürgün, alt kısmında kök oluşturan yatay, genellikle kalınlaşmış köke benzeyen toprak altı gövdeyi,

p) Soğan: Uygun olmayan iklim koşulları süresince bitkisel özelliğini koruyan, altında kökleri olan, tabakalar halinde üst üste dizilmiş kalın, etli yapraklara sahip olan toprak altı bitki parçasını,

r) Tohum: Üretim amacı taşımayan tohumlar hariç, etrafı çimlenmesi için gerekli besin dokusuyla kaplı olgunlaşmış embriyoya sahip üretim amaçlı generatif bitki parçasını,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

s) Toprak: Yeryüzünün hava ile teması sonucu değişikliğe uğrayan, içerisinde bitkilerin yetişebildiği mineral ve organik maddeler ile bitkisel materyal içeren en üst tabakasını,

ş) Torf: Yosunların ve bazı bitkilerin su içerisinde kısmen çürüyerek ayrışması sonucunda meydana gelen, bir ölçüde kömürleşmiş bitkisel dokuların oluşturduğu, yerine göre gübre ya da yetiştirme ortamı olarak yararlanılan organik kökenli maddeleri,

t) Transit: Yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine getirilen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınarak ülke dışına çıkarılmasını,

u) Yakacak odun: Boyut ve görünüş özellikleri itibariyle endüstriyel odun standartlarında aranan özellikleri taşımayan ve ısınma ya da başka şekilde enerji üretimi amacıyla kullanılan yuvarlak ve yarılmış haldeki odunu,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

ü) Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek-7' de yer alan; uluslararası kabul edilmiş forma göre orijin ülkeden ithal edilen bitki ve bitkisel ürünleri tekrar ihraç eden ülke tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasını,

v) Yetiştirme ortamı: İçinde kısmen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan, bitkilerin canlılığını sürdürmelerini sağlayan ortamı,

y) Yonga: Farklı yöntemlerle odundan küçük parçacıklar haline getirilmiş ürünleri,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

z) Yumru: Üzerinde uygun şartlarda yeni bitkiler meydana getirebilme yeteneği olan, dikim amaçlı toprak altı bitki parçasını,

aa) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

İthali Yasak ve Şarta Bağlı Bitkiler ile İlk Defa İthal Edilecek Bitkiler

İthali yasak bitkiler ve maddeler

MADDE 4 - (1) Ek-3'te yer alan bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye girmesi veya transit olarak geçmesi yasaktır.

İthali şarta bağlı bitki ve bitkisel ürünler

MADDE 5 - (1) İthal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler; Ek-1'de ve Ek-2'de yer alan zararlı organizmalardan ari olmak ve Ek-4' te belirtilen şartlara uygun olmak zorundadır. Ancak, Ek-1 ve Ek-2'de yer almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen bir zararlı organizmanın tespiti halinde Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Amaçlı İthalat

Bitki ithalatı

MADDE 6 - (1) Araştırma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılacak bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde yapılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Faydalı organizma ithalatı

MADDE 7 - (1) Araştırma amacıyla ithal edilecek faydalı organizmaların canlı olarak ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde yapılır.

Zararlı organizma ithalatı

MADDE 8 - (1) Yasak olmasına rağmen, araştırma amacıyla mukayese materyali olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulan zararlı organizmaların ithalatı Bakanlığın iznine tabidir.

(2) Zararlı organizma ve kültürleri taşınma esnasında parçalanmayacak, açılmayacak tarzda sağlam ve özel hazırlanmış ambalaj içerisinde, ambalaj üzerine organizmanın bilimsel ismi yazılı olarak ve araştırma kuruluşunun sorumlu personeli tarafından bitki ve bitkisel ürün ithalatına yetkili ithal kapılarında teslim alınarak organizmanın ithaline ilişkin işlemler tekemmül ettirilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

(3) Zararlı organizma ve kültürleri araziye çıkarılmaz, yalnızca kontrol edilebilen kapalı ortamlarda kullanılır.

(4) Bakanlık, araştırma amaçlı zararlı organizma ithalatında gerektiği hallerde ilave şartlar getirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Transit Geçiş

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Transit olarak geçecek bitkiler ve bitkisel ürünler

MADDE 9 - (1)Yurt dışından gelerek Türkiye toprakları üzerinden yurt dışına gidecek bitki ve bitkisel ürünlerin gümrük kapılarında aktarılması, karaya çıkarılması, bir süre kalması, serbest bölgelere getirilmesi veya bu bölgelerden çıkarılması transit işlemine tabidir.

(2) Bitkiler ve bitkisel ürünler, zararlı organizmaların dışarıya bulaşmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirler alınmış ve nakil vasıtalarının kapısı mühürlenmiş olmak kaydıyla, Müdürlüğün izni ile transit geçer.

Kontrol ve muayene

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

MADDE 10 - (1) İnspektörler, gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevlileri ile birlikte açarak kontrol ve muayene ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bitki Sağlık Sertifikası

Bitki sağlık sertifikası ve yeniden ihracat bitki sağlık sertifikası

MADDE 11 - (1) Bitki ve bitkisel ürün ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisince verilen ve bir örneği Ek-6'da yer alan Bitki Sağlık Sertifikası veya bu sertifikada yer alan bilgileri kapsayan başka formatta düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır. Diğer dillerden biriyle yazılmış olan Bitki Sağlık Sertifikalarına, Yeminli Tercüman onaylı Türkçe tercümesi eklenir.

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(2) Bitki Sağlık Sertifikaları, ihracatçı ülkenin ilgili servisinin mührü ile yetkilinin adı, soyadı ve imzasını içerir.

(3) Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalinde Ek-4'te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartlar, Bitki Sağlık Sertifikasının ilgili bölümüne ek bildirim şeklinde açık olarak yazılır veya ilgili madde ve fıkralara atıfta bulunulur.

(4) Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde herhangi bir silinti ve kazıntı bulunamaz, bir düzeltme yapılması durumunda ilgili resmi karantina servisince onaylanır.

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(5) Bitki Sağlık Sertifikası sevkiyat tarihinden en fazla on dört gün önce düzenlenir.

(6) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatına izin verilmez, ürünler ilgili ülkeye iade edilir veya imha edilir.

(7) İthal edilecek ürün ihracatı yapan ülkede üretilmemiş üretim materyali veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitkisel ürün ise, ürün beraberinde Re-Export (yeniden ihracat) Bitki Sağlık Sertifikası ile orijin ülkece verilmiş bitki sağlık sertifikasının aslı veya tasdikli bir sureti de bulunur.

(8) Beraberinde Bitki Sağlık Sertifikası taşıması gerekli bitki ve bitkisel ürünlerin listesi Bakanlıkça düzenlenerek yayınlanır. Gerekli görüldüğü hallerde değişiklikler yapılır.

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Bitki sağlık sertifikasının aranmayacağı durumlar

MADDE 12 - (1) Aşağıda belirtilen durumlarda;

a) Yolcu beraberinde tüketim amacıyla getirilen ve üç kilogramı geçmeyecek miktardaki taze ve kuru meyve ve sebzelerden,

b) Ticari amaç dışında gelen çiçek buketleri ile çelenklerden,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c) Türkiye sınırları dışında arazisi olup da özel izinle gidip gelenlerin beraberinde getirecekleri tüketim amaçlı bitkiler ve bitkisel ürünlerin yurda girişinde,

ç) Gümrük kapılarına veya postahanelere ekim, dikim veya çoğaltmada kullanılmamak üzere gelen en çok bir kilo ağırlığındaki bitki ve bitkisel ürünlerden,

d) Yurt dışından ülkeye gelen taşıtlarda yolcu ve mürettebatın yiyeceği için bulundurulan bitki ve bitkisel ürünlerden,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

e) Mülteci ve göçmenlerin beraberinde getirdikleri bitki ve bitkisel ürünlerden,

f) Yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından resmi daire ve kurumlara veya hayır kurumlarına tüketim amacıyla bağış olarak gönderildiği Bakanlıkça kabul edilen bitki ve bitkisel ürünlerden,

Bitki Sağlık Sertifikası aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak temiz olanların girişine izin verilir.

ALTINCI BÖLÜM

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Çeşitli Hükümler

Bitki ithal kapıları

MADDE 13 - (1) Bitki ve bitkisel ürünler, Ek-5'te belirtilen giriş gümrüklerinden ithal edilir, ihtiyaç duyulduğunda yeni ithal kapıları açılır.

Posta veya kargo ile ithalat

MADDE 14 - (1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünler, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrol edilerek ithal edilir.

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe'ye ilave olarak İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biriyle de "BİTKİ" kelimesi yazılır.

Bitki ithal permisi için başvuru

MADDE 15 - (1) İthali yapılacak üretim amaçlı bitkiler için bir örneği Ek-9'da yer alan "Bitki İthal Permisi Başvuru Formu" ile başvurularak, Bakanlıktan veya ilgili Müdürlükten Ek-8'de verilen örneğe uygun "Bitki İthal Permisi " alınır.

Giriş ve ithal kapısında kontrol

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 16 - (1) Giriş kapısında inspektörlerce yapılacak ön zirai karantina kontrolleri sonunda ithal kapısına kadar yurda girişine izin verilen bitki ve bitkisel ürünlerin fiili ithalatın yapılacağı ithal kapısında, Ek-1 ve Ek-2' de yer alan zararlı organizmaları taşımaması, Ek-4'te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartların da Bitki Sağlık Sertifikasında bulunması durumunda ithaline izin verilir. Gerekli görüldüğünde laboratuvar testleri de yapılır.

(2) İthal materyalinin laboratuvar testleri, özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri veya Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer araştırma enstitülerince yapılır.

(3) Yapılan kontroller sonucunda ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine uygun değilse imha edilir veya gönderici ülkeye iade edilir. İade ve/veya imhaya karar verilmesinden itibaren iki gün içinde gönderici ülkenin resmi bitki sağlık servisi, Bakanlıkça Ek-10'da yer alan iade formu ile bilgilendirilir.

Serbest bölgelerle ilgili hükümler

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 17 - (1) Serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan Türkiye'ye ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 18 - (1) 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-3'ün bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay uygulanmasına devam edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde yer alan 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 numaralı şartlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra; 60 numaralı şart, yayımı ile birlikte; diğer şartlar yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde Zirai Karantina Yönetmeliğinin Ek-3' ünde yer alan özel şartlar uygulanır.

(2) 11 inci maddenin beşinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Yürütme

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

A-TÜRKİYE'DE VARLIĞI BİLİNMEYEN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Acleris gloverana

Acleris variana

Aeolesthes sarta

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

Aleurocanthus spiniferus

Aleurocanthus woglumi

Aleurolobus marlatti

Amauromyza maculosa

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Anastrepha obliqua

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Anastrepha suspensa

Anoplophora chinensis

Anoplophora glabripennis

Anoplophora malasiaca

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Anthonomus bisignifer

Anthonomus grandis

Anthonomus quadrigibbus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Anthonomus signatus

Arrhenodes minutus

Bactrocera cucumis

Bactrocera cucurbitae

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Bactrocera minax

Bactrocera dorsalis

Bactrocera tryoni

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Bactrocera tsuneonis

Blitopertha orientalis

Cacyreus marshalli

1Carneocephala fulgida

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Carposina niponensis

Ceratitis rosa

Choristoneura spp.

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Conotrachelus nenuphar

Cydia inopinata

Cydia packardi

Cydia prunivora

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

Dacus ciliatus

Dacus zonatus

Dendroctonus adjunctus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Dendroctonus brevicomis

Dendroctonus frontalis

Dendroctonus ponderosae

Dendroctonus pseudotsugae

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Dendroctonus rufipennis

Dendrolimus sibiricus

Diabrotica balteata

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Diabrotica barberi

Diabrotica speciosa

Diabrotica trivittata

Diabrotica undecimpunctata

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Diabrotica virgifera

2Diaphorina citri

Diaprepes abbreviatus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1Draeculacephala minerva

Dryocoetes confusus

Epichoristodes acerbella

Epitrix cucumeris

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Epitrix tuberis

Epochra canadensis

Erythroneura comes

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Euphranta japonica

Gnathotrichus sulcatus

Gonipterus gibberus

Gonipterus scutellatus

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

1Graphocephala atropunctata

Helicoverpa zea

Heteronychus arator

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Hylurgopinus rufipes

Ips calligraphus

Ips cembrae

Ips confusus

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

Ips dublicatus

Ips grandicollis

Ips lecontei

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Ips paraconfusus

Ips plastographus

Ips pini

Iridomyrmex humilis

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Jacobiasca lybica

Limonius californicus

Liriomyza sativae

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Listronotus bonariensis

Maconellicoccus hirsitus

Malacosoma americanum

Malacosoma disstria

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Margarodes prieskaensis

Margarodes vitis

Margarodes vredendalensis

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Matsucoccus feytaudi

Melanotus communis

3Monochamus spp.

Myndus crudus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Naupactus leucoloma

Nipaecoccus vastator

Numonia pyrivorella

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

Opogona sacchari

Orgyia pseudotsugata

Parasaissetia nigra

Pardalaspis cyanescens

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Pardalaspis quinaria

Paysandisia archon

Pissodes nemorensis

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Pissodes strobi

Pissodes terminalis

Popillia japonica

Premnotrypes spp.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Pristiphora abictina

4Pseudopityophthorus minutissimus

4Pseudopityophthorus pruinosus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Rhagoletis cingulata

Rhagoletis completa

Rhagoletis fausta

Rhagoletis indifferens

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Rhagoletis mendax

Rhagoletis pomonella

Rhagoletis suavis

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Rhagoletis ribicola

Rhizoecus hibisci

5Scaphoideus luteolus

6Scaphoideus titanus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

7Scaphytopius acutus delongi

Scirtothrips aurantii

Scirtothrips citri

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Scirtothrips dorsalis

Scolytus morawitzi

Spodoptera eridania

Spodoptera frugiperda

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

Spodoptera litura

Sternochetus mangiferae

Tecia solanivora

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Tetropium gracilicorne

Thrips palmi

8Toxoptera citricida

Trioza erythreae

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Unaspis citri

Unaspis yanonensis

Xylotrechus altaicus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Akarlar

Aculops fuchsiae

Oligonychus perditus

Nematodlar

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Bursaphelenchus xylophilus

Heterodera glycines

Hirschmanniella spp.

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Longidorus spp.

Nacobbus aberrans

Xiphinema americanum

Xiphinema bricolense

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

Xiphinema californicum

Xiphinema rivesi

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Apple proliferation phytoplasma

Elm phloem necrosis phytoplasma

Peach rosette phytoplasma

Peach X- disease phytoplasma

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Peach yellows phytoplasma

Pear decline phytoplasma

Strawberry witches' broom phytoplasma

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

Xylella fastidiosa

Funguslar

Alternaria mali

Anisogramma anomala

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Apiosporina morbosa

Ceratocystis fagacearum

Ceratocystis fimbriata f.sp. platini

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

Cronartium spp.

Endocronartium harknessii

Glomerella gossypii

Guignardia citricarpa

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

Hypoxylon mammatum

Monilinia fructicola

Phellinus weirii

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

Phoma andigena

Phoma exiqua var. foveata

Phyllosticta solitaria

Phymatotrichopsis omnivora

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Phytophthora fragariae

Septoria lycopersici var. malagutii

Thecaphora solani

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Tilletia indica

Venturia nashicola

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

American plum line pattern ilarvirus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Andean potato latent tymovirus

Andean potato mottle comovirus

Arracacha B nepovirus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Barley stripe mosaic hordeivirus

Bean golden mosaic begomovirus

Blueberry leaf mottle nepovirus

Cherry necrotic rusty mottle disease

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Cherry rasp leaf nepovirus

Cowpea mild mottle carlavirus

Euphorbia mosaic begomovirus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Impatiens necrotic spot tospovirus

Lettuce infectious yellows crinivirus

Peach latent mosaic pelamoviroid

Peach mosaic trichovirus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Peach rosette mosaic nepovirus

Pepino mosaic potexvirus

Pepper mild tigré begomovirus

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Potato black ringspot nepovirus

Potato spindle tuber pospiviroid

Potato T trichovirus

Potato V potyvirus (Avrupa kökenli olmayan izolatları)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus

Potato yellow vein crinivirus

Potato yellowing alfamovirus

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Raspberry leaf curl luteovirus

Squash leaf curl begomovirus

Strawberry latent C rhabdovirus

Strawberry vein banding caulimovirus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Tobacco ringspot nepovirus

Tomato mottle begomovirus

Watermelon silver mottle tospovirus

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), sert çekirdekli meyveler, Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk üzümü), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)'in Avrupa kökenli olmayan virüsleri ve virüs benzeri organizmaları."

Yabancı otlar

Arceuthobium spp.

Eichhornia crassipes

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

1Xylella fastidiosa'nın vektörü

2Aynı zamanda Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium)''un vektörü

3Bursaphelenchus xylophilus'un vektörü

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2008)

4Aynı zamanda Ceratocystis fagacearum fungusunu taşır.

5Elm Phloem necrosis'in vektörü

6Grapevine flavescence doree'nin vektörü

7Virüs ve virüs benzerleri ve fitoplazma vektörü

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

8Aynı zamanda virüs vektörü

B-TÜRKİYE'DE SINIRLI OLARAK BULUNAN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

( (c) 1998 - 2008 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Bemicia tabaci

Cacoecimorpha pronubana

Chrysomphalus aonidum

Dendroctonus micans

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Frankliniella occidentalis

Helicoverpa armigera

Ips acuminatus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Ips curvidens

Ips sexdentatus

Ips typographus

Liriomyza bryoniae

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Liriomyza huidobrensis

Liriomyza trifolii

Lopholeucaspis japonica

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Lymantria monacha

Pissodes castaneus

Pammene fasciana

Quadraspidiotus perniciosus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Spodoptera littoralis

Akarlar

Eutetranychus orientalis

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Phytonemus pallidus

Nematodlar

Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides fragariae

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Globodera pallida

Globodera rostochiensis

Meloidogyne spp.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Heterodera fici

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Ralstonia solanacearum

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Funguslar

Cryphonectria parasitica

Discula spp.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Elsinoe spp.

Gymnosporangium spp.

Phoma tracheiphila

Synchytrium endobioticum

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

Apple mosaic ilarvirus

Beet necrotic yellow vein benyvirus

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Citrus ringspot virus

Tomato ringspot nepovirus

EK - 2

A-TÜRKİYE' DE VARLIĞI BİLİNMEYEN ZARARLI ORGANİZMALAR

|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Rhopalomyia chrysanthemi      |Tohumları hariç, Chrysanthemum   |
|                  |spp. dikim materyali ve kesme    |
|                  |çiçekleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|

Nematodlar

|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Radopholus citrophilus       |Tohum ve meyveleri hariç, köklü   |
|                  |veya kültür ortamıyla bulaşık    |
|                  |veya birlikte bulunan, Araceae,   |
|                  |Citrus (turunçgil),         |
|                  |Fortunella, Maranthaceae, Musaceae, |
|                  |Persea americana, Poncirus ve    |
|                  |Strelitziaceae bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Radopholus similis         |Köklü veya kültür ortamıyla     |
|                  |bulaşık veya birlikte bulunan    |
|                  |Araceae, Maranthaceae, Musaceae,  |
|                  |Strelitziaceae bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar) 

|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Burkholderia caryophylli      |Tohumları hariç, dikim materyali  |
|                  |Dianthus (karanfil)         |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Citrus variegated chlorosis    |Meyve ve tohumları hariç, Citrus  |
|                  |L. (turunçgil), Fortunella     |
|                  |Swingle, Poncirus Raf cinsine    |
|                  |dahil bitki türleri ve bunların   |
|                  |melezleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Clavibacter michiganensis subsp.  |Medicago sativa L.(yonca)      |
|insidiosus             |tohumları              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Curtobacterium flaccumfaciens   |Phaseolus spp. (fasulye) ve     |
|pv. flaccumfaciens         |Dolichos tohumları         |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Erwinia chrysanthemi pv.      |Tohumları hariç, dikim materyali  |
|dianthicola            |Dianthus (karanfil)         |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Grapevine flavescense dorée    |Meyve ve tohumları hariç, Vitis   |
|phytoplasma            |L. (asma) bitkileri         |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Liberobacter africanum ve L.    |Meyve ve tohumları hariç, Citrus  |
|asiaticum             |L. (turunçgil), Fortunella     |
|                  |Swingle, Poncirus Raf cinsine    |
|                  |dahil bitki türleri ve bunların   |
|                  |melezleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Palm lethal yellowing       |Tohumları hariç, Palmae (palmiye)  |
|phytoplasma            |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Pantoea stewartii subsp.      |Zea mays (mısır) tohumları     |
|stewartii             |                  |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Pseudomonas syringae pv.      |Tohumları hariç, Prunus persica   |
|persicae              |(şeftali) ve Prunus persica     |
|                  |var. nectarina (nektarin)      |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Pseudomonas syringae pv. pisi   |Pisum sativum (bezelye) ve P.    |
|                  |sativum var. arvense        |
|                  |tohumları              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Witches' broom phytoplasma     |Meyve ve tohumları hariç, Citrus  |
|                  |L. (turunçgil), Fortunella     |
|                  |Swingle, Poncirus Raf cinsine    |
|                  |dahil bitki türleri ve bunların   |
|                  |melezleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas arboricola pv.     |Tohumları hariç, dikim materyali  |
|pruni               |Prunus spp.(şeftali, erik,     |
|                  |badem, kiraz kayısı), P.      |
|                  |salicina, P. davidiana, P. laurocer |
|                  |ve P. japonica bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas axonopodis pv.     |Tohumları hariç, Citrus L.     |
|citri               |(turunçgil), Fortunella Swingle,  |
|                  |Poncirus Raf cinsine dahil     |
|                  |bitki türleri ve bunların      |
|                  |melezleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas axonopodis pv.     |Dikim materyali Anthurium spp.,   |
|dieffenbachiae           |Dieffenbachia maculata,       |
|                  |Philodendron scandens, Syngonium  |
|                  |podophyllum bitkileri        |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas fragaria        |Tohumları hariç, dikim materyali  |
|                  |Fragaria (çilek) bitkileri     |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas oryzae pv. oryzae   |Oryza spp. (çeltik) tohumları    |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas oryzae pv.       |Oryza spp. (çeltik) tohumları    |
|oryzicola             |                  |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xylophilus ampelinus        |Meyve ve tohumları hariç, dikim   |
|                  |materyali Vitis L. (asma)      |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|

Funguslar

|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Ciborinia camelliae        |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Camellia L. (kamelya)        |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Claviceps africana         |Sorghum tohumları          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Didymella ligulicola        |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Chrysanthemum bitkileri       |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Diplodia macrospora ve Diplodia  |Zea mays (mısır) tohumları     |
|zea (=maydis)           |                  |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Phialophora cinerescens      |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Dianthus (karanfil) bitkileri    |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Phialophora gregata        |Ekim materyali Glycine max (L.)   |
|                  |Merr. (soya fasulyesi)       |
|                  |tohumları              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Puccinia pitteriana        |Meyve ve tohumları hariç,      |
|                  |Solanum tuberosum L.(patates)    |
|                  |yumruları dahil Solanaceae     |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Banana bunchy top nanovirus    |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|                  |Musa spp. (muz) bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Beet curly top curtovirus     |Tohumları hariç, dikim materyali  |
|                  |Beta vulgaris L.(pancar)      |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Black raspberry latent       |Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu)   |
|ilarvirus             |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Chrysanthemum stunt        |Tohumları hariç, dikim materyali  |
|pospiviroid            |Chrysanthemum bitkileri       |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Citrus blight disease       |Meyve ve tohumları hariç, dikim   |
|                  |materyali Citrus L. (turunçgil),  |
|                  |Fortunella Swingle, Poncirus    |
|                  |Raf türleri ve melezleri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Citrus leprosis          |Meyve ve tohumları hariç, dikim   |
|nucleorhabdovirus         |materyali Citrus L. (turunçgil),  |
|                  |Fortunella Swingle, Poncirus    |
|                  |Raf türleri ve melezleri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Citrus mosaic badnavirus      |Meyve ve tohumları hariç, dikim   |
|                  |materyali Citrus L. (turunçgil),  |
|                  |Fortunella Swingle, Poncirus    |
|                  |Raf türleri ve melezleri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Citrus tatter leaf         |Meyve ve tohumları hariç, dikim   |
|capillovirus            |materyali Citrus L. (turunçgil),  |
|                  |Fortunella Swingle, Poncirus    |
|                  |Raf. türleri ve melezleri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Coconut cadang cadang       |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|cocadviroid            |Palmae (palmiye) (Avrupa      |
|                  |orjinli olmayan) bitkileri     |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Little cherry closterovirus    |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|                  |Prunus avium L. (kiraz),      |
|                  |Prunus cerasus L (vişne), Prunus  |
|                  |incisa Thunb., Prunus sargentii   |
|                  |Rehd., Prunus serrula        |
|                  |Franch, Prunus serrulata Lindl.,  |
|                  |Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,  |
|                  |Prunus subhirtella Miq.,      |
|                  |Prunus yedoensis Matsum bitkileri  |
|                  |ve melezleri            |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Potato mop top pomovirus      |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Solanum tuberosum L (patates)    |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Strawberry crinkle         |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|cytorhabdovirus          |Fragaria L. (çilek)         |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Strawberry mild yellow edge    |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|potexvirus             |Fragaria L. (çilek)         |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Tobacco rattle tobravirus     |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|                  |Solanum tuberosum L.        |
|                  |(patates) ve Nicotiana spp. (tütün) |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Tobacco streak ilarvirus      |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|                  |Nicotiana tabacum (tütün)      |
|                  |bitkileri ve Phaseolus vulgaris   |
|                  |(fasulye) tohumları         |
|-----------------------------------+------------------------------------|

B-TÜRKİYE'DE SINIRLI OLARAK BULUNAN ZARARLI ORGANİZMALAR
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Böcekler              |                  |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Balaninus glandium         |Quercus (meşe) meyveleri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Merodon equestris         |Soğanlı süs bitkileri ve çiçek   |
|                  |soğanları              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Pectinophora gossypiella      |Gossypium spp. (pamuk)       |
|                  |tohumları              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Phthorimaea operculella      |Tohumluk ve yemeklik Solanum    |
|                  |tuberosum (patates) yumruları    |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Rhynchophorus ferrugineus     |Palmae (Arecaceae) familyasına   |
|                  |ait;                |
|                  |Areca catechu (Malabar       |
|                  |palmiyesi),             |
|                  |Arenga pinnata,           |
|                  |Borassus flabellifer,        |
|                  |Calamus merillii,          |
|                  |Caryota maxima (Cevizli       |
|                  |palmiye),              |
|                  |C. cumingii,            |
|                  |Cocos nucifera (Hindistan      |
|                  |cevizi),              |
|                  |Corypha gebang, (Syn.:C. elata,   |
|                  |C. utan),              |
|                  |Elaeis guineensis (Afrika yağ    |
|                  |palmiyesi),             |
|                  |Livistona decipiens (Syn.:Livistona |
|                  |decora) (Şemsiye          |
|                  |palmiye),              |
|                  |Metroxylon sagu,          |
|                  |Oreodoxa regia (Syn:Roystonea    |
|                  |regia) (Kral palmiye),       |
|                  |Phoenix canariensis (Kanarya    |
|                  |adaları phonixi),          |
|                  |P. dactylifera (Hurma ağacı),    |
|                  |P. sylvestris (Yabani hurma),    |
|                  |Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal   |
|                  |palmetto, Cabbage          |
|                  |palmetto),             |
|                  |Trachycarpus fortunei        |
|                  |(Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir  |
|                  |palmiye),              |
|                  |Washingtonia spp.,         |
|                  |Chamaerops humilis,         |
|                  |Phoenix theophrasti,        |
|                  |Agave americana;          |
|                  |Bitkilerinin meyve ve tohumları   |
|                  |hariç, taban gövde çapı 5 cm    |
|                  |üzerinde olan dikim amaçlı     |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Virachola isocrates        |Punica granatum (nar)        |
|                  |meyveleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Viteus vitifolii          |Tohumları hariç, Vitis (asma)    |
|                  |dikim materyali           |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Nematodlar             |                  |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Ditylenchus destructor       |Çiçek soğanları ve Solanum     |
|                  |tuberosum (patates) yumruları    |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Ditylenchus dipsaci        |Dikim materyali Allium spp.     |
|                  |bitkileri ve tohumları, çiçek    |
|                  |soğanları, Medicago sativa L.    |
|                  |(yonca) tohumları ve Solanum    |
|                  |tuberosum (patates) yumruları    |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Rotylenchulus reniformis      |Tohum ve meyveleri hariç, dikim   |
|                  |materyali yumuşak çekirdekli    |
|                  |meyve türleri ve Prunus (sert    |
|                  |çekirdekliler) bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)
|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Acidovorax avenae subsp.      |Citrullus lanatus (karpuz)     |
|citrulli              |meyve ve tohumları         |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Agrobacterim vitis         |Meyve ve tohumları hariç, Vitis   |
|                  |(asma) bitkileri          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Clavibacter michiganensis subsp.  |Dikim materyali Lycopersicon    |
|michiganensis           |esculentum Mill. (domates) ve   |
|                  |Capsicum (biber) bitkileri     |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Erwinia amylovora         |Tohumları hariç, Chaenomeles    |
|                  |Lindl., Cotoneaster Ehrh.,     |
|                  |Crataegus L., Cydonia Mill.,    |
|                  |Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,   |
|                  |Mespilus L., Pyracantha Roem.,   |
|                  |Pyrus L., Sorbus L. ve Stranvaesia |
|                  |Lindl. türlerine ait dikim     |
|                  |materyali              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Phytoplasma prunorum        |Tohum hariç dikim materyali     |
|                  |Prunus L. bitkileri         |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Phytoplasma pyri          |Tohum hariç dikim materyali     |
|                  |Cydonia Mill. ve Pyrus L.      |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Potato stolbur phytoplasma     |Tohumları hariç, dikim materyali  |
|                  |Solanaceae familyası        |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Spiroplasma citri         |Meyve ve tohumları hariç, Citrus  |
|                  |L. (turunçgil), Fortunella     |
|                  |Swingle, Poncirus Raf. cinsine   |
|                  |dahil bitki türleri ve bunların   |
|                  |melezleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas arboricola pv.     |Meyve ve tohum dahil, Corylus    |
|corylina              |avellana (fındık) ve C. colurna,  |
|                  |C. maxima, C. pontica        |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas axonopodis pv.     |Phaseolus L. (fasulye)       |
|phaseoli              |tohumları              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas translucens pv.    |Ekim materyali Triticum       |
|translucens            |spp.(buğday), Hordeum vulgare (arpa |
|                  |Secale cereale (çavdar) ve     |
|                  |Triticum x Secale (triticale)    |
|                  |tohumları              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Xanthomonas vesicatoria      |Dikim materyali Lycopersicon    |
|                  |esculentum Mill. (domates) ve   |
|                  |Capsicum spp. (biber)        |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|

Funguslar

|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Plasmopara halstedii        |Helianthus annuus (ayçiçeği)    |
|                  |tohumları              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Puccinia horiana          |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Chrysanthemum bitkileri ve     |
|                  |kesme çiçekleri           |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Sclerotium cepivorum        |Allium spp. (Allium cepa -     |
|                  |yemeklik soğan dahil) bitki ve   |
|                  |arpacıkları             |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Verticillium albo-atrum      |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Humulus lupulus L. (şerbetçiotu)  |
|                  |bitkileri, Medicago sativa     |
|                  |L. (yonca) tohumları        |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Verticillium dahliae        |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Humulus lupulus L. (şerbetçiotu)  |
|                  |bitkileri, Medicago sativa     |
|                  |L. (yonca) tohumları        |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Virüsler              |                  |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|ZARARLI ORGANİZMALAR        |BULAŞMA MATERYALİ          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Arabis mosaic nepovirus      |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|                  |Fragaria L. (çilek), Rubus     |
|                  |L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)   |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Beet leaf curl           |Tohumları hariç, dikim materyali  |
|nucleorhabdovirus         |Beta vulgaris L.(pancar)      |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Cherry leaf roll nepovirus     |Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu),  |
|                  |Olea spp. (zeytin), Prunus     |
|                  |L. (sert çekirdekliler) ve     |
|                  |Ulmus L. (karaağaç) bitkileri    |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Citrus tristeza closterovirus   |Meyve ve tohumları hariç, dikim   |
|                  |materyali Citrus L. (turunçgil),  |
|                  |Fortunella Swingle, Poncirus    |
|                  |Raf. türleri ve bunların      |
|                  |melezleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Citrus vein enation virus     |Meyve ve tohumları hariç, dikim   |
|                  |materyali Citrus L. (turunçgil).,  |
|                  |Fortunella Swingle,         |
|                  |Poncirus Raf. türleri ve bunların  |
|                  |melezleri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Grapevine fanleaf nepovirus    |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|                  |Vitis L. (asma) bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Grapevine leafroll associated   |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|closterovirus           |Vitis L. (asma) bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Plum pox potyvirus         |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Prunus L. (sert çekirdekliler)   |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Potato A potyvirus         |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Solanum tuberosum L. (patates)   |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Potato leafroll polerovirus    |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Solanum tuberosum L. (patates)   |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Potato M carlavirus        |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Solanum tuberosum L. (patates)   |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Potato X potexvirus        |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|                  |Solanum tuberosum L. (patates)   |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Potato Y potyvirus (Yo, Yn, ve   |Tohumları hariç, dikim amaçlı    |
|Yc dahil)             |Solanum tuberosum L. (patates)   |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Prune dwarf ilarvirus       |Dikim amaçlı Prunus L. (sert    |
|                  |çekirdekliler) bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Prunus necrotic ringspot      |Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu),  |
|ilarvirus             |Prunus L. (sert çekirdekliler)   |
|                  |ve Rosa spp. (gül)         |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Raspberry ringspot nepovirus    |Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu)   |
|                  |ve Fragaria L. (çilek)       |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Satsuma dwarf nepovirus      |Meyve ve tohumları hariç, dikim   |
|                  |materyali Citrus L. (turunçgil),  |
|                  |Fortunella Swingle, Poncirus    |
|                  |Raf türleri ve melezleri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Strawberry latent ringspot     |Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu)   |
|nepovirus             |ve Fragaria L. (çilek)       |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Tomato black ring nepovirus    |Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu),  |
|                  |Fragaria (çilek) ve Vitis      |
|                  |(asma) bitkileri          |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Tomato spotted wilt        |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|tospovirus             |Apium graveolens L. (kereviz),   |
|                  |Capsicum annuum L. (biber),     |
|                  |Cucumis melo L. (kavun),      |
|                  |Dendranthema (DC.) Des Moul.,    |
|                  |Impatiens, Lactuca sativa L.    |
|                  |(marul), Lycopersicon esculentum  |
|                  |Mill., (domates), Nicotiana     |
|                  |tabacum L. (tütün), Solanum     |
|                  |melongena L. (patlıcan) ve Solanum |
|                  |tuberosum L. (patates)       |
|                  |bitkileri              |
|-----------------------------------+------------------------------------|
|Tomato yellow leaf curl      |Tohumları hariç, üretim materyali  |
|begomovirus            |Lycopersicon esculentum       |
|                  |Mill. (domates) bitkileri      |
|-----------------------------------+------------------------------------|

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

EK-4

Ek-5

Ek-6

Ek-7

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Ek-8

Ek-9

Ek-10

Ek-11

tammetin.jpg (2780 bytes)