23 Ocak 2009 27119 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5832 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5832 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14569 Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2008/14575 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin Amerika Birleşik Devletleri Kısmının İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2009/14578 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir FAKILI'nın Atanması Hakkında Karar

- Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVDEN ALMA KARARI

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)- Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)

TEBLİĞ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2991 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2991 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2995 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2995 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları