"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığından

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:16.01.2009

Resmi Gazete Sayısı:27112

MADDE 1 - 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, gerçek veya tüzel kişiler adına yetki belgesi en geç 60 gün içinde düzenlenerek verilir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "nüfus cüzdanı örnekleri" ibaresi "T.C. Kimlik Numarası" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2008)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "TC Kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği" ibaresi, "T.C. Kimlik Numarası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "TC Kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği" ibaresi, "T.C. Kimlik Numarası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2008 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)