31 Aralık 2008 27097 3. Mükerrer Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14483 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk?Gümrük Tarife Cetveli'nin 1/1/2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Konulması ve 18/12/2007 Tarihli ve 2007/13007 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar