30 Aralık 2008 27096 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5827 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5827 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

- 933 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14420 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar- 2008/14420 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

- 2008/14473 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2008/14473 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yunus SÖYLET'in Atanmasına Dair Karar

- Başbakanlık, Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği- Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/73)- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/73)

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2008/1)- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2008/1)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/86)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/86)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/87)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/87)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/88)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/88)

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)

- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2009/1)- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2009/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/47, K: 2008/144 Sayılı Kararı (10/7/2008 Tarihli ve 4926 Sayılı Kanunun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/47, K: 2008/144 Sayılı Kararı (10/7/2008 Tarihli ve 4926 Sayılı Kanunun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları