25 Aralık 2008 27091 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/84)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/84)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/85)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/85)

- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/103, K: 2008/139 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/7/1953 Tarihli 6123 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/103, K: 2008/139 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/7/1953 Tarihli 6123 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/142, K: 2008/148 Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/142, K: 2008/148 Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları