24 Aralık 2008 27090 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/14394 Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi ile İran İslam Cumhuriyeti Arşiv ve Milli Kütüphanesi Kurumu Arasındaki Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/14394 Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi ile İran İslam Cumhuriyeti Arşiv ve Milli Kütüphanesi Kurumu Arasındaki Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rize Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)

- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2008/2)- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2008/2)

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/15)- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/15)

- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/83, K: 2008/110 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/83, K: 2008/110 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/60, K: 2008/162 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/60, K: 2008/162 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 23/12/2008 Tarihli ve 329 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları