06 Aralık 2008 27076 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5820 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5820 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14355 31/3/1994 Tarihli ve 94/5451 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tabiatı Koruma Alanı Olarak Belirlenen Yumurtalık Lagünü'nün Tabiatı Koruma Alanı Statüsünün Kaldırılarak "Yumurtalık Lagünü Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Recep KÖMÜRCÜ'nün Seçilmesine Dair Karar- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Recep KÖMÜRCÜ'nün Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2008/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1)- 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 269- Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 269

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/65)

- Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/12/2008 Tarihli ve 2928 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/12/2008 Tarihli ve 2928 Sayılı Kararı

- Devlet Muhasebesi Standardı 4 - Dövizle Yapılan İşlemler ve Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri- Devlet Muhasebesi Standardı 4 - Dövizle Yapılan İşlemler ve Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/34, K: 2008/153 Sayılı Kararı (6/3/2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/34, K: 2008/153 Sayılı Kararı (6/3/2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Kanun ile İlgili)

DÜZELTME

- İçişleri Bakanlığı Encümeninin 25/11/2008 Tarih ve 2008/5 Sayılı Kararı ile İlgili Düzetme

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları