03 Aralık 2008 27073 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14322 Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14323 Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14344 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2008/14354 İstifa Nedeniyle Boşalan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Yaşar GÖK'ün Atanmasına Dair Karar

- Millî Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İSTİKLÂL MADALYASI VERİLMESİNE DAİR KARAR

- Kurtuluş Savaşında Görev Yaptığı Tespit Edilen (3) Erbaş ve Erin Mirasçısına İstiklal Madalyası Verilmesine Dair Karar

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik- Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik

- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2008/15)

- Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 7 ve 14 üncü Hukuk Dairelerine Ait Kararlar- Yargıtay 7 ve 14 üncü Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları