22 Kasım 2008 27062 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5811 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun- 5811 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14305 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirket Kurmasına ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesine Dair 28/7/1988 Tarihli ve 88/13180 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2008/14306 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14318 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları