20 Kasım 2008 27060 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 931 (10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryasının Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmelik- Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryasının Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmelik

- Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 387)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 387)

- 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/68, K: 2008/102 Sayılı Kararı (4/4/2001 Tarihli ve 4634 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/68, K: 2008/102 Sayılı Kararı (4/4/2001 Tarihli ve 4634 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları