18 Kasım 2008 27058 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

- Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/34, K: 2008/25 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6/3/2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/34, K: 2008/25 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6/3/2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/39, K: 2008/134 Sayılı Kararı (31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/39, K: 2008/134 Sayılı Kararı (31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/26, K: 2008/147 Sayılı Kararı (4/4/1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/26, K: 2008/147 Sayılı Kararı (4/4/1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları