13 Kasım 2008 27053 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14272 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2008/14272 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Millî Eğitim ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİK

- Sinema Filimlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sinema Filimlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/28, K: 2008/122 Sayılı Kararı (13/6/1952 Tarihli ve 5953 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/1/1961 Tarihli ve 212 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/28, K: 2008/122 Sayılı Kararı (13/6/1952 Tarihli ve 5953 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/1/1961 Tarihli ve 212 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/66, K: 2008/131 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/66, K: 2008/131 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı Eki- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı Eki

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları