11 Kasım 2008 27051 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/14252 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Adalet Bakanlığı Temsilciliğine Ahmet KAHRAMAN'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GEÇİCİ TAŞRA TEŞKİLATI KURULMASINA DAİR KARAR

- Geçici Taşra Teşkilatı Kurulması ile İlgili Karar

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdarî Bağlılığın?Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik- Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik- Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları