23 Ekim 2008 27033 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5804 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun- 5804 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

- 5805 Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5805 Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14188 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arnavutluk Maliye Bakanlığı, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Genel Müdürlüğü Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2008/14188 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arnavutluk Maliye Bakanlığı, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Genel Müdürlüğü Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2008/14246 Yaz Saati Uygulamasının Sona Erdirilmesi Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin 26 Ekim 2008 Pazar Günü Saat 04.00'ten İtibaren Bir Saat Geri Alınması Hakkında Karar- 2008/14246 Yaz Saati Uygulamasının Sona Erdirilmesi Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin 26 Ekim 2008 Pazar Günü Saat 04.00'ten İtibaren Bir Saat Geri Alınması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2008/1, K: 5229/1)- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2008/1, K: 5229/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları