18 Ekim 2008 27028 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14189 Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Veteriner Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14190 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14198 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14200 - 2008/14200 "2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar

- 2008/14201 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2009 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- İzmir İli Urla İlçesi Toloz Limanı İsminin "Emir Çaka Bey" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Motorlu Araçlarda Ön Koruma Sistemlerinin Kullanımı Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/66/AT)- Motorlu Araçlarda Ön Koruma Sistemlerinin Kullanımı Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/66/AT)

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/74)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/74)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/75)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/75)

- Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/14)- Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/14)

- Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/55)

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/56)

- Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/57)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları