08 Ekim 2008 27018 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14120 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14144 Polis Akademisine Bağlı Olarak Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulunun Açılması Hakkında Karar

- 2008/14145 Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

- 2008/14162 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2008/14162 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2008/14163 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14169 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14175 Eskişehir Havaalanı PAT Sahalarının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Bazı Alanların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Millî Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- 2008/14148 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- 2008/14148 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

- Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 103)- Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 103)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları