20 Eylül 2008 27003 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14087 Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Irmağı Havzasında Yer Alan ve Ekli Krokide İşaretlenen Sahanın Filyos Serbest Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi ve Söz Konusu Sahada Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2008/14089 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/14089 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2008/14092 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2008/14092 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2008/14108 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2008/14147 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2008/14147 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2008/14150 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2008 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Ödenmesi Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet HAMSİCİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/73)- Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet HAMSİCİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/73)

ATAMA KARARLARI

- 2008/14088 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Yusuf MANAP'ın Atanması Hakkında Karar

- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- Sivas İli Yıldızeli İlçesi Yavu Bucağı Bahçebaşı Köyünün, Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliği- Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/63)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/63)

- Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2008/45)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları