27 Ağustos 2008 26980 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2008/14001 Tapu Plânları Tüzüğü- 2008/14001 Tapu Plânları Tüzüğü

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13961 Bazı Alanların Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi ile TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait Sınır ve Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2008/13986 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 4 Kişiye Dair Hükümlerin İptali Hakkında Karar

- 2008/14000 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Uyarınca İktisap Edilen Bazı Taşınmazların Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Alifuatpaşa Belediyesine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- 2008/13994 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/13994 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral M. Yaşar BÜYÜKANIT'a Devlet Şeref Madalyası Verilmesi Hakkında Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/29)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/30)

- Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No:35)- Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No:35)

- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No:24)- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No:24)

- Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2007 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları