30 Temmuz 2008 26952 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13884 Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2008/13885 İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13888 Bazı Alanların "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2008/13910 Aksaray İlinde Yeni Köy Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13913 Türkiye ile Hırvatistan Arasında, Karşılıklılık Esası Uyarınca, Hırvatistan Vatandaşlarının Vize Muafiyeti Sürelerinin Altı Ay İçerisinde Doksan Güne Çıkarılması Hakkında Karar- 2008/13913 Türkiye ile Hırvatistan Arasında, Karşılıklılık Esası Uyarınca, Hırvatistan Vatandaşlarının Vize Muafiyeti Sürelerinin Altı Ay İçerisinde Doksan Güne Çıkarılması Hakkında Karar

- 2008/13919 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

- 2008/13921 BZP (l-benzyl piperazine) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar- 2008/13921 BZP (l-benzyl piperazine) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

- 2008/13928 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13935 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

- 2008/13937 Bazı İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 200813943 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Hemşirelik Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

- 2008/13945 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2008/13945 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2008/13863 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/13863 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

- Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/24)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/66, K: 2008/17 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/66, K: 2008/17 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları