23 Temmuz 2008 26945 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5785 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5785 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5787 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5787 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/5 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Beşinci Dairesine Ait Kararlar- Danıştay Beşinci Dairesine Ait Kararlar

DÜZELTME

- Sayıştay Denetçi Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili- Sayıştay Denetçi Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları