22 Temmuz 2008 26944 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

- 926 (10/6, 19, 36, 39, 41, 51, 103) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

- 927 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/49)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/49)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/22)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/23)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait İki adet Karar- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait İki adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları