"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından

2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Hakkında Genelge

Seri No:2008/1

Resmi Gazete Tarihi:16.07.2008

Resmi Gazete Sayısı:26938

Özü:2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

Dokuzuncu Kalkınma Planı ile, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunun artırılması temel amacı çerçevesinde, "istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" vizyonu ortaya konulmuş, bu vizyon doğrultusunda 2007-2013 döneminde uygulanacak politikaların çerçevesi ve temel öncelikler belirlenmiştir.

Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan politika ve öncelikler, 2007-2013 dönemi için hazırlanacak her türlü plan, program, yatırım programı ve strateji çalışmasında esas alınacaktır.

Dokuzuncu Kalkınma Planı ile uyumlu bir şekilde hazırlanarak yayımlanan 2009-2011 dönemi Orta Vadeli Programında yer alan amaç, politika ve öncelikler ile, yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri; 2009 Yılı Programı, Bütçesi ve Yatırım Programı hazırlıklarına temel teşkil edecektir. Ayrıca, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da program ve bütçe çalışmalarında dikkate alınacaktır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Ekonomide sağlanan güven ve istikrarın korunması, ekonomik büyümenin kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alacak şekilde yüksek ve sürdürülebilir kılınması, istihdamın artırılması, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi temel politikası doğrultusunda kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bu hedef doğrultusunda, bir taraftan kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli alt yapı alanlarına yönlendirilecek, diğer taraftan kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına özen gösterilecektir.

Bu çerçevede, 2009-2011 dönemi yatırım programı hazırlıklarında; eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik verilecektir. Bu çerçevede İstanbul Bilişim Vadisi Projesi özel önem taşımaktadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Kamu yatırımları; başta Güneydoğu Anadolu Projesi olmak üzere, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve diğer tüm bölgelerdeki bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak, AB'ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır. Bu kapsamda, sağlanan ilave kaynaklar da dikkate alınarak, GAP Eylem Planı ve diğer bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme programları kapsamındaki projelere özel önem verilecektir.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden; kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek, uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış, dış finansmanı sağlanarak onaylanmış, başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere öncelik verilecektir.

Bütün kamu kuruluşları, 2009-2011 dönemi yatırım tekliflerini Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikler ile ilişkisini kurarak yapacaklar, ayrıca yeni yatırım tekliflerini ayrıntılı sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandıracaklardır.

Kamu yatırım programında devam eden öncelikli projelerin yeterli kaynak tahsisi ile zamanında tamamlanması hedefi doğrultusunda, acil ve zorunlu haller dışında gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla sürecek yeni proje teklifinde bulunulmayacak, mevcut kamu sabit sermaye stokundan etkin ve yeterli kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için yeterli ödenek teklifinde bulunulacaktır. Kamu kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacaktır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Bütün yatırımcı kamu kuruluşlarının, yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak, Orta Vadeli Programın temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Planda ve "2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi" ekinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslar ile uyumlu olmak üzere, 2009-2011 dönemini kapsayan üç yıllık perspektifle hazırlayacakları yatırım tekliflerini Temmuz ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermelerini önemle arz ve rica ederim.

Nazım EKREN

Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

I. AMAÇ ve KAPSAM

Amaç

1. Bu rehberin amacı, 2009-2011 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16'ncı maddesine uygun şekilde; kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Kapsam

2. Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, 5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, III Sayılı Cetvelde belirtilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumlarını, Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT'ler) ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşları (kamu payı yüzde 50'den fazla olanlar), Döner Sermayeli Kuruluşları, İller Bankasını, Fon İdarelerini, dış finansman ile proje yürüten Mahalli İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.

II.GENEL ÇERÇEVE

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)

3. Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 döneminde Program, Bütçe ve Yatırım Programı hazırlık ve uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacaktır.

Orta Vadeli Program (2009-2011) ve Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)

4. Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda yer alan hedef ve politika ve önceliklerle uyumlu olmak üzere; makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 2009-2011 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 2008/13834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak 28 Haziran 2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, 2009-2011 dönemine ilişkin bütçe büyüklüklerini, genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını kapsayan ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan ise 2008/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak 8 Temmuz 2008 tarih ve 26930 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları Program, Bütçe ve Yatırım Programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

5. Bütün yatırımcı kamu kuruluşları, yatırım tekliflerini Orta Vadeli Program'ın temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Planda ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslarla uyumlu olmak üzere hazırlayacaklar ve DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

6. Yatırım teklif tavanları, cari fiyatlarla (yılı fiyatlarıyla) olmak üzere 2009-2011 dönemini kapsayan üç yıl için verilmektedir. Kuruluşlar yatırım proje stoklarının yürütülmesinde, ileriki yıllara ait gösterge niteliğindeki teklif tavanlarını da özellikle dikkate alacaklardır.

İdare Stratejik Planı ve Performans Programı

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

7. İdare stratejik planını hazırlamış olan kuruluşlar, 2009 yılı yatırım tekliflerinde, Orta Vadeli Programda yer alan politika ve önceliklerle uyumlu olmak kaydıyla, stratejik planlarında ve performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerini dikkate alacaklardır.

III. 2009-2011 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASI VE ÖNCELİKLER

Genel Öncelikler

8. 2009-2011 döneminde, Orta Vadeli Programda yer alan politikalara uygun bir şekilde, kamu kesimi yatırımları öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapıya yönlendirilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

9. Kamu yatırımları bölgesel kalkınmanın sağlanmasında ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak, yatırım tahsislerinde mevcut bölgesel planlar ve programlar kapsamındaki illerin ve özellikle şehir merkezlerinin gelişmesini hızlandırıcı ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları ile insan kaynakları ve istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. Yerel nitelikli proje tekliflerinin, uygulanmakta olan bölgesel planlar ile uyumlu olması gözetilecektir.

10. Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.

11. Ülkemizin AB'ye üyeliği yönünde ortaya konulan plan ve programlarda yer alan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

12. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacaktır.

13. Kamu yatırım teklif ve kararları, sağlıklı sorun analizlerini içeren sektörel ve bölgesel çalışmalara, planlara ve nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandırılacaktır.

Sektörel, Bölgesel ve Proje Bazında Öncelikler

14. Sektörel Öncelikler : 2009-2011 dönemi kamu yatırım tahsislerinde eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

15. Bölgesel Öncelikler : Kamu yatırımları, yenilenebilir enerji ve tarımsal altyapıyı güçlendirmeye odaklı Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve diğer tüm bölgelerdeki bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme ile bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacaktır.

İlgili olan bütün sektör ve alt sektörlerde, ülkenin orta ve doğusunda belirli nüfus büyüklüğüne ulaşmış, doğudan batıya göçü kendine yönlendirebilecek, çevre illerin sosyo-ekonomik gelişmesini hızlandırma potansiyeline sahip; Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van illeri ve bu illerin cazibe merkezi konumundaki şehir merkezlerinin sosyal ve fiziki altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP), Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporu (ZBK) ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) kapsamında söz konusu planların amaç ve öncelikleri dahilindeki yatırımlar ile Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir.

Kuruluşlar, yatırım tekliflerinde, 18 Haziran 2008 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öncelikli Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri hakkındaki 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile eki Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planında (2008-2012) belirtilen hususları özellikle dikkate alacaklardır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

16. Proje Bazında Öncelikler : 2009-2011 dönemi yatırım teklif tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden;

- 2009 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek projelere,

- Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,

- Yatırım Programında yer alan ve dış finansmanı sağlanan projelerden önemli oranda fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,

- Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere,

- Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame-yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik projelere,

- AB'ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen

çalışmaların gerektirdiği projelere,

- e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere ve İstanbul Bilişim Vadisi Projesine

ağırlık verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Alt Sektör Öncelikleri

17. Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında da devam ettirilecek rasyonelleştirme faaliyeti çerçevesinde yatırım programındaki proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır.

• Tarım / Sulama sektöründe; proje stokunun rasyonelleştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecek, bu kapsamda mevcut projeler yeniden önceliklendirilecek, öncelikli projelere yeterli kaynak tahsis edilecek, yapılabilirliğini ve önceliğini yitirmiş projelerin tasfiye edilmesi veya iz ödeneğe çekilmesi yönünde tedbirler alınarak stokun çok yüksek olan ortalama tamamlanma süresi düşürülecektir.

DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan Büyük Su İşi projelerinden 2009 yılında tümüyle bitirilecek, kredili yürütülen, depolaması tamamlanmış veya depolamasız, tümüyle ihaleli ilerlemiş sulama projeleri, barajı 2009 yılında tamamlanacak projeler ile taşkın projeleri birinci öncelikli projeler olarak değerlendirilecek ve ödenek teklifleri bu husus göz önüne alınarak yapılacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2008 Yılı Yatırım Programında yer alan ancak teknik ve/veya ekonomik açıdan yapılabilirliğini yitirmiş (su kaynağı yetersizliği olan, önemli zemin problemi görülen, fizibilite etüdü yetersiz yapılmış olan, ÇED'i olumsuz çıkan vb.) büyük veya küçük su işi projeleri ile 2008 yılı sonuna kadar ihale edilmemiş Küçük Su İşleri toplu projesi kapsamındaki işler yeniden değerlendirilerek, gerekli görülenler ayrıca listelenecek ve yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

DSİ Genel Müdürlüğünce; büyük su işi projelerine dair gerçekleştirilecek yıllık fiziki hedefler (sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj, vb.) proje bazında; küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise (taşkın, taşkın-rusubat, sulama, vb.) faaliyet bazında ve her iki fiziki hedef seti bu rehber ekinde yer alan ödenek teklif tavanları doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleri ile birlikte gönderilecektir.

Toplulaştırılmış proje niteliğindeki "Küçük Su İşleri" projesi kapsamında yer alan, ancak daha önceki yıllarda tamamlanmış olan alt projelerin; karakteristik, proje tutarı ve kümülatif harcaması "Küçük Su İşleri" projesi toplamından düşülerek, proje, 2008 yılı uygulama programında yer alan projelerle sınırlı olacak şekilde teklif edilecektir. Ayrıca, proje kapsamında yer alan faaliyetlerin proje adetleri, faaliyetlerin yanında belirtilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

• Tarım / Su Ürünleri sektöründe; DLHİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında fiziki gerçekleşmesi yüzde 60'ın üstünde olup kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılması gerekli görülen balıkçı barınakları projelerine ödenek tekliflerinde birinci derecede öncelik verilecektir. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60'ın altında olan balıkçı barınakları projelerine ödenek teklifi yapılırken, balıkçılık sektörünün bölge ekonomisindeki yeri, projenin tamamlanma süresi ve mevcut barınaklara olan uzaklığı dikkate alınarak projeler kendi aralarında önceliklendirilecektir.

• Madencilik sektöründe; enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik projelere; petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.

• İmalat sektörlerinde; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere, AB'ye uyum ve uluslararası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere ve yurtiçi hammaddenin değerlendirilmesine yönelik ekonomik olan projelere birinci derecede öncelik verilecektir.

Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşların acil olmayan işleri ile 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan, yapılabilirliği devam eden, ancak ihalesi yapılmamış ve özelleştirme öncesinde yapılması zorunlu olmayan yeni işler ise ikinci derecede öncelikli projeler olarak iz ödenekle yatırım programına teklif edilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Önceliği bulunmayan inşaat projeleri, kamunun imalat sanayiinden çekilmekte olması ve/veya özel sektörün aynı konuda faaliyette bulunması nedeniyle önceliğini yitirmiş projelere ve yatırımcı kuruluş açısından önceliğini yitirmiş projelere yatırım programı tekliflerinde yer verilmeyecektir.

• Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye'nin genel enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve Elektrik Piyasası Kanununun ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş oranına sahip projelerle, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların kapasite/verimini artıracak olan projelere öncelik verilecektir.

• Ulaştırma / Otoyol sektöründe; devam eden yatırım projelerinden Kemerhisar-Pozantı Otoyolu ve fiziki gerçekleşmesi %90'ın üzerinde bulunan otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile, mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımı ve İstanbul Çevre Yolları üzerindeki viyadük ve köprülerin depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

• Ulaştırma / Karayolu sektöründe; karayollarında trafik güvenliği ile ilgili yatırımlarla ağırlık kontrol hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik teçhizat ve donanımların sağlanmasına öncelik verilecektir.

Devlet ve il yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, Ankara-Samsun-Sarp, Yalova-Bursa-İzmir, Sivrihisar-Afyon-İzmir, Adapazarı-Bozüyük, Afyon-Dinar-Çardak, Kınalı-Tekirdağ-İpsala güzergahlarında yer alan bölünmüş yol projeleri ile bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK), köprü yapım-onarım projelerine öncelik verilecektir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün makine parkında acil bakım ve kar mücadelesi makineleri ihtiyacı dışında genişlemeye gidilmeyecek, bakım-onarım hizmetlerinin ihaleli olarak yaptırılması benimsenecektir.

• Ulaştırma / Demiryolu sektöründe; Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan, Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya koridorlarından oluşan çekirdek ağ üzerinde hızlı tren ile yolcu taşımacılığına başlanılması politikası çerçevesinde ödenek tekliflerinde Ankara-İstanbul, Ankara-Konya Hızlı Tren projelerine öncelik verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Ayrıca, demiryolu yenilemeleri için ray temini ve yol mekanizasyon yatırımlarına ve demiryolu işletmeciliğinde maliyet düşürücü etki yapabilecek tedbirlerin gerektirdiği yatırımlara öncelik verilecektir.

• Ulaştırma / Denizyolu sektöründe; başta Ege Bölgesi olmak üzere planlaması yapılan büyük kapasiteli ana limanların hayata geçirilmesi için gereken yatırımlara ve çalışmalara öncelik verilecektir. Kıyılar Master Planı öncelikli olarak tamamlanacaktır.

• Ulaştırma / Havayolu sektöründe; ulaştırma sektörü içinde diğer projelerle uyumlu ve tamamlayıcı projeler ile hava trafik kontrolü hizmetlerinin modernize edilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

• Ulaştırma / Boruhattı sektöründe; sanayi kullanım potansiyeli yüksek, çevre sorunları bulunan ve nüfus yoğunluğu fazla yörelere erişime öncelik verilecektir. Doğal gaz iletim ve dağıtım yatırımlarının eş zamanlı olarak yürütülmesi ve planlanan sürede bitirilmesi için bu mahiyetteki projelere ödenek tahsisinde önem verilecektir.

• Ulaştırma / Haberleşme sektöründe; posta hizmetlerinde etkinliği, sürati ve güveni artırıcı otomasyon, mekanizasyon ile bilgi ve iletişim teknolojisi ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik verilecek, sosyal tesis gibi yeni inşaat işleri başlatılmayacaktır.

• Turizm sektöründe; mevcut sistemin korunmasını ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarjları, katı atıkların imhası, temiz su ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların ivedilikle tamamlanmasına öncelik verilecektir.

• Eğitim / İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yeni teklif edilecek projelerde, okul türü itibarıyla ülke genelindeki derslik başına düşen öğrenci sayısı ile okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe) derslik başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınacaktır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Yatırım tekliflerinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile 2009 yılında bitirilecek projelere ve deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.

Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım tekliflerinde öncelikli olarak dikkate alınacaktır. En fazla göç alan ve deprem bölgesinde yer alan il ve ilçelerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin 2009 yılında bitirilmesine öncelik verilecektir. Bu kapsama girmeyen projelerde ödenek teklifi fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak belirlenecektir. Tüm projelerin fiziki gerçekleşme seviyeleri yatırım teklifleri içinde yer alacaktır. Zorunlu haller dışında özel projelere ve özel imalata yer verilmeyecektir. Derslik ihtiyacının acilen karşılanması amacıyla yeni proje tekliflerinde zorunlu haller dışında öğretim binaları dışında ek tesis teklif edilmeyecek, yatırım programında devam eden projelerde ise öğretim binaları dışında kalan ve eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak ünitelerin yapımına öğretim binaları hizmete alındıktan sonra başlanacaktır. Yatırım programında yer almakla birlikte yapımına ihtiyaç kalmamış veya gerçekleştirilmesinde önemli zorluklarla karşılaşılan projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "e-Yatırım Projesi" ile tespit edilen yatırım ihtiyacına göre okul yapımında öncelikli il ve ilçeler sıralanacak ve yeni proje teklifleri seçimlerine esas oluşturan kriterleri de gösterecek şekilde hazırlanacaktır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

• Eğitim / Yüksek Öğrenim sektöründe; devam eden projelerden 2009 yılında tamamlanarak hizmete alınabilecek projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75'in üzerinde olan projelere ve afet hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere ödenek tekliflerinde birinci derecede öncelik verilecektir.

Başta rektörlük binası olmak üzere idari binalarla ilgili projelerden 2009 yılında bitecek olanlar dışındaki projeler; eğitim ve öğretim faaliyetine açılmış ancak yeterli öğrenci ve öğretim elemanı bulunmayan eğitim birimlerine ait inşaat projeleri; kampüs ve/veya meskun alan dışında inşaatına başlanan ancak altyapı (elektrik, su, telefon, kanalizasyon, ulaşım, çevre düzenlemesi vs.) bulunmaması nedeniyle yatırım ve işletme maliyeti yüksek olacak projeler; enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ve birimleri (örneğin uygulama otelleri), kongre merkezleri, konferans salonlarına ait projelerden 2009 yılında tamamlanabilecek olanlar hariç diğer projeler; uzun vadeli ihtiyaçlara göre projelendirilmiş ancak kısmen tamamlanarak hizmete açılmış ya da tamamlanan kısmı (veya blokları) mevcut öğrenci ve öğretim elemanları için kısa vadede yeterli olan projeler; kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda tahsis ya da kiralama suretiyle faaliyetlerine devam eden eğitim birimlerine ait projeler ikinci derecede öncelikli projeler olarak yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir. Modüler tarzda projelendirilmemiş olan projeler, modüler tarzda inşa edilebilir hale getirilecektir.

2007/12701 sayılı 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 13'üncü maddesi gereğince "Maliye Bakanlığı Müsteşarı koordinatörlüğünde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, ilgili üniversitenin kurulduğu ildeki Vali ve Belediye Başkanı ile Üniversitenin Rektöründen müteşekkil Kurul" 2006 yılında kurulan 15, 2007 yılında kurulan 17 ve 2008 yılında kurulan 9 yeni devlet üniversitesinin kampüs yeri seçimini tamamlamadan ve söz konusu üniversitelerin kampus planları ve uzun vadeli üniversite gelişim planları hazırlanmadan, bu üniversiteler için 2009 yılında tahsis edilmesi öngörülen ödeneklerin inşaat işleri için kullanılmasına izin verilmeyecektir.

• Eğitim / Kültür sektöründe; kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve bakım-onarımı ile ilgili projelere öncelik verilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin bakım-onarım, teşhir-tanzim ve güvenliğinin artırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırım programında yer alan kültür merkezi projelerinin bir program çerçevesinde önceliklendirilerek tamamlanması sağlanacaktır. Bu amaçla, inşaatı devam eden kültür merkezi projelerinden fiziki gerçekleşmesi yüzde 50'nin üzerinde olanlar "kent niteliğinde" olma, üniversiteye ve fazla nüfusa sahip olma ölçütlerine göre sınıflandırılarak ödenek tahsis edilecek, bu niteliklere sahip olmayan ve inşaatına başlanmamış projeler yatırım programında iz ödenekle yer alacaktır.

Yurt içinde ve yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın tespiti ve envanterinin çıkarılarak, bilgisayar ortamına aktarılmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir.

• Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor sektöründe; 2009 yılında veya kısa sürede tamamlanabilecek spor altyapı tesisleri başta olmak üzere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75'in üzerinde olan, bölge, nüfus, sporcu sayısı, yaygın spor talebi, bölgedeki mevcut spor tesisleri, çok amaçlı spor tesisi olması vb. faktörleri dikkate alan projelere, öğrenci sayısı 800'ün üzerinde olan ve aynı eğitim bölgesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait spor salonu bulunmayan okulların spor salonlarına, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50'nin üzerinde olan ve kısa sürede tamamlanabilecek projelere ve ülkemizde düzenlenecek olan spor organizasyonlarında kullanılacak tesislerin onarım ve ikmalini gerektiren projelere birinci derecede öncelik verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Muhtelif yıllarda yatırım programına alınmış, halen ihaleleri yapılamamış veya yeterli ödenek tahsis edilemediği için inşaatları sürdürülemeyen projeler iz ödenek ile yatırım programına teklif edilecektir. Yapılabilirliğini ve önceliğini kaybetmiş olan projeler ise teklif edilmeyecektir.

• Sağlık sektöründe; fiziki gerçekleşmesi yüzde 75'in üzerinde olan projeler, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75'in üzerinde olmamakla beraber koruyucu ve birinci basamak hizmetlerine yönelik projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri, bölgesel farklılıkları azaltıcı mahiyetteki projeler ve dış kredisi sağlanmış projeler öncelikli projeler olarak dikkate alınacaktır.

Çok düşük kapasiteyle kullanılan ve etkinliğini kaybetmiş hastanelerin bulunduğu illerdeki henüz inşaatı başlamamış hastane projeleri, çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek nitelikteki projeler teklif edilmeyecektir. İnşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik projelere kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların döner sermaye gelirleri ile karşılayabilecekleri maliyetteki projeler için Genel Bütçeden ödenek talebinde bulunmamaları esastır. Ancak, öğrenci kontenjanlarını artırma potansiyeli bulunan üniversite tıp fakülteleri, kontenjan artışı ile bağlantılı yatırımlarına ödenek talebinde bulunabileceklerdir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Genel İdare sektöründe; idari hizmet binası projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sektör kapsamında yürütülen otomasyon projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek; veri tabanı, bilgisayar altyapısı ve işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır

Geçmiş yatırım programlarında iz bedel ile yer alan projelere yeni bir gelişme olma hali dışında 2009 yılında da iz ödenekle yatırım programında yer verilecek, yapımına başlanamayan ve arsası temin edilememiş projeler teklif edilmeyecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Güvenlik Hizmetleri sektöründe; vatandaş memnuniyetini esas alan, hizmet sunumunda sürati ve kaliteyi artıracak otomasyon projeleri ile delilden sanığa ulaşılmasını temin edecek kriminal alt yapı projelerine öncelik verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

• Diğer Kamu Hizmetleri / İçmesuyu ve Kanalizasyon sektörlerinde; yürütücü kuruluşu mahalli idareler olan dış kredili içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde kredisi son üç yıl içerisinde temin edilememiş olanlar yeniden değerlendirilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Kırsal Alan Planlaması sektöründe; iskan projelerinde yatırım programında yer alan gecikmiş projelere ve özellikle yerleri kamulaştırılanların iskanına öncelik verilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Belediye Hizmetleri sektöründe; İller Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projeleri ile bu Rehberin 15'inci maddesinde belirtilen şehir merkezlerinin kentsel ve çevresel altyapı projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik tanınacaktır.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Yerleşme-Şehirleşme sektöründe; yatırım programına yeni OSB projesi alınmasında; il genelindeki mevcut OSB'lerde parsellerin en az yüzde 75'inde inşaata veya üretime başlanmış olunması şartı aranacaktır. Bu koşul, ihtisas OSB projelerinde aranmayacaktır. Yatırım programına alınacak OSB projelerinin seçilmesinde, ulusal ve bölgesel stratejiler ve öncelikler göz önünde bulundurularak illerin sanayi potansiyeline göre değerlendirme yapılacak ve ihtisas OSB projelerine öncelik verilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

• Diğer Kamu Hizmetleri / Çevre sektöründe; 2009 yılında tamamlanacak projelere; doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik projelere; uluslararası taahhütler (sözleşme ve protokoller) nedeniyle devam edilen ve yönetim altyapısını oluşturmaya yönelik projelere (veri tabanı, araştırma, ölçme izleme sistemleri vb) öncelik verilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Esnaf, Sanatkar ve Küçük Sanayi sektöründe; yatırım programına yeni KSS projesi alınmasında; nüfusu ve esnaf-sanatkar sayısı daha fazla olan yerleşim yerlerinde olanlara, çevresel ve planlı kentleşme açısından zorunluluk arz edenlere ve ihtisas küçük sanayi sitesi niteliğinde olanlara öncelik verilecektir. KOSGEB'in, KOBİ politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak nitelikteki araştırma projelerine öncelik verilecektir.

• Diğer Kamu Hizmetleri / Teknolojik Araştırma sektöründe; geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, sanayi politikasının öncelik vereceği sektörlerdeki araştırmalar, yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri, aşı ve anti-serum başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

• Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal Güvenlik ve İstihdam sektöründe; bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, yeni projelerde; toplum merkezlerine, suça itilmiş çocuklara yönelik koruma bakım ve rehabilitasyon merkezi projelerine ve istihdam edilebilirliğin arttırılmasına yönelik olarak aktif işgücü politikalarına öncelik verilecek; yatırım programına sosyal hizmetler alanında alınacak yeni projelerin il özel idareleri eliyle yürütülmesi ve devam etmekte olan projelerden rehabilitasyon merkezi karakterinde olanların bitirilmesi sağlanacaktır.

IV. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE UYULACAK ESASLAR

Yatırım Programında Rasyonelleştirme Esasları

18. Kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen rasyonalizasyon çalışmalarına 2009-2011 döneminde de devam edilecek, bütçe kısıtı dikkate alınarak, belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu proje stoku gözden geçirilecek, önceliğini kaybetmiş faaliyet ve projeler tasfiye edilecektir. Yatırım programının rasyonalizasyonu çalışmaları çerçevesinde, yatırım programına her yıl azalan oranda yeni proje alınarak ve yatırımların bütçe içindeki payı artırılacaktır. DPT Müsteşarlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

19. Kamu projelerinin hazırlanması, analizi, seçimi, programa alınması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile ilgili olarak alınacak yapısal önlemler ile proje stokunun verimli yapısının gelecekte bozulmaması yönünde bir ortam oluşturulacaktır. Bu kapsamda, uygulama aşamasında bulunan kamu projelerinin düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarından hareketle projelere stratejik müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için gerek DPT Müsteşarlığı düzeyinde gerekse yatırımcı kamu kuruluşları düzeyinde güncel teknolojiyle uyumlu ve il bazında izlemeyi de sağlayacak bir sistemin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

20. Güncelliğini yitirmiş projeler kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30'u aşan oranda artış olması halinde DPT Müsteşarlığı tarafından güncel keşfe dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır.

21. 2008 yılında önceliğini ve yapılabilirliğini yitirdiği için ihmal edilebilir bir ödenek seviyesiyle durdurulan projelere (toplu projelerin detayındaki alt projeler ve ana projelerin kapsamındaki alt işler dahil) yeni bir gelişme olma hali dışında 2009 yılında da iz ödenek tahsis edilecektir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

22. Kuruluşlar, geçmiş yıllarda rasyonelleştirme faaliyeti kapsamında yatırım programından çıkarılan projelerin yatırım programına alınmasına yönelik taleplerde bulunmayacaklardır.

23. Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında ise azami ölçüde seçici olunacaktır.

24. 2009 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı yapılmayacaktır.

25. 2009 yılında kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli kamu hizmet binaları ile mevcut kamu hizmet binalarının büyük bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

26. 2009 yılında, güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır. Çok zorunlu haller dışında mevcut tesislerin bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir.

27. Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeler arasından sektörel açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek nitelikte olan dış kredili projelere öncelik verilecek, bu projeler zamanında bitirilecek şekilde yeterli tahsis yapılacaktır.

Genel Esaslar

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

28. Proje maliyeti 5 Milyon YTL ve üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde EK-1'de yer alan format çerçevesinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal gerekçesinin, yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı Fizibilite Raporunun hazırlanması zorunludur. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak ayrıntılı Fizibilite Raporu ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir.

29. Ancak, proje maliyetine bakılmazsızın, toplu ve yatırım programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projeler ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı, restorasyon, hizmet binası, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, araştırma, arazi toplulaştırması, iskan, afet hasarlarının telafisi şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için Fizibilite Raporu yerine geçmek üzere EK-2'de yer alan Proje Teklif Formu doldurulacaktır. 2008 Yılı Yatırım Programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerden çok yıllık olanların 2009 yılı ödenek teklifleri; proje ile ilgili gerçekleşme durumu, tamamlanan alt proje sayısı, ulaşılan hedefler gibi toplulaştırılmış projenin genel performansını açıklayan bilgiler ile birlikte yapılacaktır.

30. Araştırma Destek Programı başvurusu için EK-3'de yer alan formata uygun olarak "Araştırma Destek Programı Yapılabilirlik Raporu" hazırlanması gerekmektedir.

31. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler vb.) için Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

32. DPT Müsteşarlığı, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde ayrıntılı Fizibilite Raporu istemeye yetkilidir. Proje maliyeti veya özelliği gereği ayrıntılı Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu bulunmayan ve DPT Müsteşarlığı tarafından incelenerek onaylanmamış projeler yatırım programına alınmayacaktır.

33. Fizibilite Raporlarının, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz önünde bulundurularak, projenin başlatılmasının düşünüldüğü yatırım programı döneminden en az 6 ay önce, 2 basılı nüsha halinde ve elektronik ortamda DPT Müsteşarlığına ( pydad@dpt.gov.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

34. Kuruluşlar, Orta Vadeli Programdaki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Genelgesinde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2009-2011 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini belirleyecekler ve yatırım teklifleriyle birlikte DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

35. Kuruluşlar, yatırım teklif tavanı içinde kalmak kaydıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar için 2009-2011 döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır.

36. Kuruluşlar; projelerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamaların projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunacaklar; ancak diğer hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları bu tür cari nitelikteki harcamalar ile projelerin kredi anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalara yatırım tekliflerinde yer vermeyeceklerdir.

37. Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri toplam ödenek teklif tavanı içinde yer almakla birlikte yatırım ödenek tekliflerine dahil edilmeyecek, projelerle bağlantısı kurularak ayrıca verilecektir.

38. İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesinin; "yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz" ve 4934 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 38'inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesine eklenen "Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj, büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz." ibaresinin amir hükümlerini dikkate alarak ödenek teklifinde bulunacaklardır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

39. Ulusal kaynaklarla gerçekleştirilebilecek kamu projeleri için dış finansman arayışına girilmeyecek, dış finansmana ihtiyaç duyulan zorunlu durumlarda ise nihai dış finansman kararı alternatif finansman kaynakları arasında yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmeye dayandırılacaktır. Kamu yatırım programıyla ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya yurtdışı hibe kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının kullandırılmasında "Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ"de yer alan hususlara uyulacaktır. Bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak proje öncelikleri açısından DPT Müsteşarlığı görüşüne, dış finansman imkanının genel büyüklüğü konusunda ise Hazine Müsteşarlığının görüşüne başvurulacaktır. Kaynağı ne olursa olsun DPT Müsteşarlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir.

40. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2009-2011 dönemi yatırım tekliflerini, özellikle yeni başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak özelleştirme programına uygun olarak yapacaklardır. Söz konusu teklifler, özelleştirme programına uygunluk açısından yapılacak değerlendirme ile beraber Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına iletilecektir.

41. Yatırımları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşünü alarak DPT Müsteşarlığına ileteceklerdir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

42. Valilikler, 2009 Yılı Programında ele alınmasını gerekli gördükleri öncelik, tedbir ve faaliyetler ile yatırım programıyla ilgili gördükleri önemli hususları, en geç Ağustos ayı sonuna kadar, ikis@dpt.gov.tr adresine göndereceklerdir. Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini ise, bunlar hakkında il koordinasyon kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir.

43. 2009-2011 dönemi yatırım ve tedbir tekliflerinin DPT Müsteşarlığı tarafından yapılacak ön değerlendirmesinden sonra kuruluşların yetkili üst düzey temsilcileriyle tedbir ve proje düzeyinde görüşmeler düzenlenecektir. Kuruluşlar devam eden önemli tedbir ve projelerin uygulama durumlarını, darboğazlarını, yeni tedbir ve yatırım projelerinin gerekçelerini ve değerlendirmeye ışık tutacak ayrıntılı bilgileri verecek şekilde görüşmelere katılacaklardır.

44. 2009-2011 dönemi yatırım teklifleri 2009 yılı fiyatlarıyla ve Bin YTL bazında hazırlanacaktır. 2009 yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD Doları = 1,4357 YTL olarak kullanılacaktır.

45. Bilgisayar alt yapısı imkan veren kuruluşlar yatırım tekliflerini elektronik ortamda da [disket veya e-posta ile ( pydad@dpt.gov.tr ) adresine ] ulaştıracaklardır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

46. Yatırım teklifleri, "Yatırım Projeleri Listesi" (Tablo-2) ve "2008 Yılı Yatırım Programı" örnek alınarak düzenlenecektir. Proje listelerinde "Etüt-Proje İşleri", "Devam Eden Projeler" ve "Yeni Projeler" ayrımı yapılacak, ayrıca her bölüm "2009'da Bitenler" ve "2009'dan Sonraya Kalanlar" olarak ayrılacaktır.

47. Tablo-1'e göre hazırlanacak "2009-2011 Dönemi Yatırım Teklifleri Özet Tablosu" tekliflerin başında yer alacaktır.

48. Proje listelerinde, 2009-2011 dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan karşılanması öngörülen kısmı Tablo-2'de her proje için toplam ödeneğin altında parantez içinde belirtilecektir. Bu miktarlar 2009 yılı sonrası yatırım harcamalarının tespitinde göz önüne alınacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

49. GAP Eylem Planı kapsamında projelere tahsis edilen ilave kaynakların proje bazındaki ayrıntısı Tablo-3'te verilecektir.

50. Tablo-4'te 2009 yılı yatırım projelerinin tümü idare stratejik planı ve performans programı ile ilişkilendirilecektir.

51. Proje tutarı 5 Milyon YTL'nin üzerinde olan devam eden projelerin uygulama durumları ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo-7'de verilecektir.

52. 2009-2011 dönemi yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, 2007 yılı kesin ve 2008 yılı tahmini harcama bilgileri, 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projeler için Tablo-5'te verilecektir. Ayrıca, proje bazında fiziki gerçekleşme durumları ve gerekli görülecek diğer açıklayıcı bilgiler harcama tahminleri ile birlikte DPT Müsteşarlığına iletilecektir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

53. Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2008 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2009 yılı yatırımı teklifi gibi, bağımsız bir proje için verilen tüm özellikler belirtilmiş olacaktır.

54. Kuruluşlar; yatırım tekliflerini DPT Müsteşarlığına proje dökümünü belirleyerek göndereceklerdir. Program Kararnameleri gereğince detay programları, yatırım programının yayımlanmasını müteakip ilgili Bakan onayıyla veya DPT Müsteşarlığının görüşü üzerine daha sonra kesinlik kazanan projeler de dahil olmak üzere toplu projelerin ayrıntısındaki bütün projelerin dökümü yapılarak DPT Müsteşarlığına gönderilecektir.

55. Kuruluşlar doğal afetlerle ilgili hazırlık, eğitim, yeniden yapım, plan hazırlığı gibi proje tekliflerini, proje adının sonuna Doğal Afet (DA) kodu yazarak, güçlendirme ile ilgili tekliflerini proje adının sonuna Doğal Afet - Güçlendirme (DA-G) kodu yazarak göndereceklerdir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

56. Kuruluşlar, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları, Erzurum-Palandöken Kış Sporları Merkezi ve Turizm Master Planı, Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yer alan projelerini proje adının sonuna sırasıyla (GAP), (DAP), (DOKAP), (ZBK), (EP), (YHGP) ve (KOP) kısaltmalarını ekleyerek belirteceklerdir. Yeni yatırımlar bu bölgeler için mümkün olduğu ölçüde ayrı projeler olarak teklif edilecektir (Bakınız EK-6 ve EK-7).

57. Bölge istatistiklerinin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla, 28.08.2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) tanımlanmıştır (EK-8). Bu bağlamda, yatırım programında yeri birden fazla il veya "muhtelif" olarak yer alan kamu yatırımları da dahil olmak üzere, kamu yatırımlarının Düzey 2'ye (İBBS-2) göre dağılımının yapılması gerekmektedir. Kuruluşlar, yatırım teklifleri içinde yer alan, birden fazla ili ilgilendiren ve/veya muhtelif iller kapsamında yer alan yatırım projelerinin il bazında dağılımını Tablo-2 formatında ek olarak vereceklerdir.

58. Kuruluşlar, yatırım programında yer alan veya almayan projelerinden Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet ve benzeri modellerle gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerini Tablo-14'ü doldurarak bildireceklerdir.

Özel Nitelikli Esaslar

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği

59. Devam eden projelerin proje numaraları Resmi Gazetede yayımlanan "2008 Yılı Yatırım Projeleri" listesine ve sonradan bu listede yapılan düzeltmelere göre yazılacaktır. Yeni projelerin numaraları DPT Müsteşarlığı tarafından verilecektir.

60. Yatırım listelerinde "Proje Adı" sütununa ana proje adı yazılacak; yeni proje adları belirlenirken kısa ifadeler kullanılacak, proje adlarının birbirinden ayırt edilebilir olmasına özen gösterilecektir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

61. Projenin üniteleri veya harcama kalemleri ayrıca belirtilecek, bunlara ait parasal değerler parantez içinde gösterilecek ve bu alt bölümler ana projeden ayrı bir proje numarası almayacaktır.

62. Yatırım listesinin "Karakteristik" sütununda üretim konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve nicelik olarak tanımı mümkün olduğu ölçüde standart olarak yazılacaktır. Tevsi projeleri için ise mevcut kapasite ve eklenecek yeni kapasite veya proje ile sağlanacak ek hizmet belirtilecektir. Proje karakteristiğinde verilen bilgiler projenin son durumunu yansıtacaktır.

Proje Tutarı, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi

63. Tablo-1 ve Tablo-2'de yer alan "2008 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama" ve "Proje Tutarı" 2009 yılı fiyatları ile verilecektir. Bunun için geçmiş yıllara ait harcamalar Tablo-13'te verilen deflatörlerle 2009 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. Diğer tablolarda yer alan 2009 yılı yatırım ödeneği teklifi ile 2009 yılından sonraki yıllara ait yatırım harcama tahminleri yine 2009 yılı fiyatları ile verilecektir. 2009 sonrası için belirlenecek yatırım harcama tahminlerinin, söz konusu yıllara ait kuruluş yatırım tavanları ile uyumlu olmasına özen gösterilecektir. 2009 sonrası yatırım tavanları cari fiyatlarla olduğundan, Tablo-13'te yer alan deflatörlerle 2009 yılı fiyatlarına çevrilerek dikkate alınacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Dış Kredi ve Hibe ile Yürütülecek Yatırım Projeleri

64. Proje listelerinde dış para kısmı ikiye ayrılarak dış kredi ve özkaynak ile karşılanacak miktarlar ayrı ayrı belirtilecektir. Tabloların "kredi" kısmında, halen işlemekte olan dış kredilerin kullanım miktarları ve yeni proje tekliflerine ait dış kredilerin muhtemel kullanım miktarları yazılacaktır. Dış kredi kullanımları yatırım tutarlarına mutlaka dahil edilecektir. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe şeklinde (AB fonlarından temin edilecek fonlar dahil) temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte proje ayrıntılarıyla yer alacak, hibe miktarı ödenek toplamına dahil edilmeyecek, ancak iç para gereği (KDV, Gümrük Vergisi, harçlar gibi harcamalar için) olan ödenek, toplama dahil edilmiş olarak gösterilecektir.

65. Yatırım programında yer alan projelerde DPT Müsteşarlığının uygun görüşü alınmadan dış kredi işlemleri başlatılmayacaktır. Dış kredi kullanılan projelerin kredi uygulama durumu; dış kredi anlaşması yapılmış, kullanıma hazır duruma gelmiş, fakat henüz kullanımı başlamamış projeler de belirtilerek Tablo-8'de verilecektir. Bu tabloda, kredileri kullanılmış ve geri ödeme aşaması başlamış olan projeler için 2009 yılında ödenecek olan ana para ile faiz miktarları ilgili satırlarda ayrıca belirtilecektir. Dış kredi aranan projeler için ise Tablo-9 doldurulacaktır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

66. Dış kredilere ait geçmiş yıl kur farkları 2009-2011 dönemi ödenek talebi içinde yer almayacak, yatırımın tamamlanmasından sonra toplam proje tutarına eklenerek sabit kıymetlere dahil edilecektir.

67. Yatırım programında yer alarak dış krediyle finansmanı düşünülen projelerin maliyet revizyonları DPT Müsteşarlığı tarafından yapılacaktır. Projelerin gerekli ödenek revizyonları ise dış kredi temin işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir. Projelerin dış kredili olarak finansmanında 28.3.2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan esas ve usuller geçerli olacaktır.

68. Yatırım programında yer aldığı halde yatırım tavanına dahil edilmeyen projelerin teklif ve takibi bu Genelgedeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GAP Eylem Planı ve Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

69. 26 Mayıs 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla münhasıran bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için 2009-2011 döneminde öngörülen miktarlar Orta Vadeli Mali Plan'da yer alan kuruluş bütçe teklif tavanlarına dahil edilmiştir. Orta Vadeli Mali Plan'da ve bu Rehber'in ekindeki tablolarda belirtilen 2009-2001 dönemi sermaye gideri ve sermaye transferi teklif tavanlarına dahil edilen tutarların GAP Eylem Planı için olan kısmı EK-11'de kuruluş bazında ayrıca belirtilmiştir.

70. Kuruluşlar, EK-9 ve EK-10'daki teklif tavanlarına dahil olan, ancak EK-11'de ayrıca belirtilen GAP Eylem Planı için öngörülen ilave teklif tavanlarının proje bazındaki dağılımını Tablo-3'te belirteceklerdir. EK-11'in dipnotunda belirtilen Cari Gider, Cari Transfer ve Borç Verme tertiplerindeki tutarlardan yatırım projeleri ile ilgili olan teklifler DPT Müsteşarlığına, yatırım projeleri ile ilgili olmayan teklifler ise Maliye Bakanlığına iletilecektir.

71. Kuruluşlar, GAP Eylem Planı için öngörülen ve EK-11' de verilen tutarların gerek Orta Vadeli Mali Plan'da gerekse bu Rehber'deki teklif tavanlarına dahil olduğu hususunu önemle göz önünde bulunduracaklardır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

72. Kuruluşlar, geçmiş yıllarda yatırım programlarında mutad olarak GAP projeleri için tahsis ettikleri ödeneklerden azaltmaya gitmeksizin, EK-11'de verilen tavanları, söz konusu projelerin mutad ödeneklerine ilave olarak dikkate alacaklardır.

AB Fonları ile Finanse Edilecek Projeler

73. 2007-2009 dönemi Katılım Öncesi Mali İşbirliği (IPA) programlaması kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje sahibi kuruluşlar tarafından yatırım programıyla ilişkilendirilmek üzere, eş finansman karşılığı ödenek talepleri ile birlikte DPT Müsteşarlığına gönderilecektir.

Finansal Kiralama (*)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

74. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi kiralamalara yatırım programında yer verilecektir. Finans tipi (satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının toplam değeri, kiralamanın başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya ilişkin olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada kuruluşun yatırım bütçesinden kiralamanın başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu gösterimden amaç, o değerde bir yatırım malının kuruluşun sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun görülebilmesidir. Faaliyet tipi finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir.

Kamulaştırma

75. 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3'üncü maddesine 24.04.2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunla eklenen son fıkranın amir hükmü uyarınca, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak şekilde proje bazında yapılacaktır (Tablo-12).

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Taşıtlar ve İş Makineleri

76. Kuruluşların taşıt alımı teklifleri ayrı ayrı projelerin içinde değil, ayrı ve tek bir proje halinde gösterilecek, karakteristik kısmına "2009-2011 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi (Tablo-11)" esas alınarak, karşılığında yer alan sıra numarası ve fiyatı yazılacaktır. Teklif edilecek taşıt sayıları belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi bedeller olduğu dikkate alınacaktır. Ayrıca, taşıt alımı talebinde bulunan her kuruluş Tablo-10'u dolduracak, sahip olduğu araçları tip ve sayı olarak gösterecek ve talep ettiği araçları ne amaçla istediğini belirtecektir.

77. İş makineleri teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki yıldaki yıllık ortalama çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir.

İdame ve Yenileme Yatırımları

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

78. Herhangi bir bağımsız proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme yatırımları Tablo-6 formunda hazırlanacaktır. İdame ve yenileme yatırımı dönem içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması için üretim ve hizmet kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlanıp bitirilen yatırım niteliğindedir. Bu itibarla kuruluşlar, idame ve yenileme yatırım tekliflerini hazırlarken yukarıda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve yenileme niteliği taşımayan harcama kalemlerini bu kapsama dahil etmeyeceklerdir.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yatırımları

79. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması, ekonomide etkinliğin ve verimliliğin artırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere, bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde bilgi paylaşımının, birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projelerin e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve buna bağlı Bilgi Toplumu Stratejisiyle uyumlu olması, vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

80. Bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim internet adresinde yer alan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu"nda belirtilen esaslara göre hazırlanarak teklif edilecektir. Kılavuzda yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

81. Bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinden "uygulama yazılımı geliştirme" bileşeni içerenlerden toplam proje tutarı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzunda ifade edilen miktarı geçen projeler için belirlenen kalite standardı seviyelerine uygunluk zorunluluğu bulunmaktadır.

82. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 76 no.lu "Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi" eylemi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar belli bir aşamaya gelinceye kadar, bilgi sistemlerinin bütünlüğünün, güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla münferit olarak "felaket merkezi kurulması" benzeri bileşenleri içeren yatırımlar başlatılmayacaktır. Bahsedilen eylem kapsamında yapılacak çalışmalar dikkate alınarak felaket merkezi kurulmasına yönelik yatırımlar kuruluşlar tarafından revize edilecektir.

83. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 72 no.lu "Ortak Çağrı Merkezi" eylemi kapsamında kamu kurumları tarafından ayrı ayrı kurulması planlanan elektronik hizmetlere ilişkin çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, kurumlar tarafından teklif edilecek "çağrı merkezi kurmaya" yönelik bileşenler içeren yatırım projeleri, TÜRKSAT A.Ş. tarafından kurulacak olan "Ortak Çağrı Merkezi" ile entegrasyonu sağlayacak şekilde hazırlanacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Eğitim, Sağlık, Konut ve Sosyal Altyapı

84. Eğitim, sağlık, konut ve sosyal altyapı sektörlerinde fizibilite etüdü ve/veya projesi olmayan teklifler etüt-proje olarak dikkate alınacaktır. Daha önceki yıllarda etüt-proje ödeneği almış, fizibilite etüdü ve mimari uygulama projesi tamamlanmış olan projelerin yatırım programında inşaat ödeneği alabilmesi için arsa durumu, kamulaştırma teklifi, fizibilite etüdü ve/veya proje ve keşif özetinin yaklaşık maliyet hesabının ödenek teklifine eklenmesi gerekmektedir.

85. İl bazında ilköğretim derslik ihtiyacı bildirilirken, her ilde hangi yerleşimlere kaç birim okulun inşa edileceği ve bu okulların nitelikleri hakkında ek bilgi verilecektir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

86. Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınacak, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmayacaktır.

Üniversitelerin Eğitim, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme Projeleri

87. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalıyla DPT Müsteşarlığına ulaştırılması esastır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca üniversiteler için yapılacak olan değerlendirme sonuçlarının, bu Genelge ile istenen her türlü bilgi, belge ve formları kapsayacak şekilde DPT Müsteşarlığına iletilmesi, özellikle "Yatırım Teklifleri Özet Tablosu"nun (Tablo-1) üniversiteler için Eğitim (yüksek öğretim, kültür, spor) , Sağlık ve Araştırma-Geliştirme projeleri olarak ayrı ayrı düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

88. DPT Müsteşarlığı tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere gönderilen proje çağrısı kapsamında yer alan araştırma altyapısı ve araştırmacı insan gücü yetiştirme proje önerileri alınmış olup, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program amaç, ilke ve politikaları ile sektörel öncelikler dikkate alınarak, projeler değerlendirilecek ve uygun görülenler desteklenecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

89. 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi uyarınca yüksek öğretim kurumları, özel ödenekle karşılanacak yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle ilgili tekliflerini de Araştırma-Geliştirme Sektörü teklifi içinde DPT Müsteşarlığına sunacaklardır.

90. Kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından 2009 yılında devam edecek her proje için EK-4'te yer alan "Araştırma-Geliştirme Yatırım Talepleri Bilgi Formu" ve Araştırma Destek Programları için EK-5'te yer alan "Araştırma Destek Programları İzleme Formu" doldurulacaktır.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

91. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili yatırım teklifleri, projenin yer alacağı ilin sanayi potansiyelini ve sosyo-ekonomik durumunu, ildeki diğer OSB ve KSS projelerine ilişkin bilgileri ve projeye ilişkin analizleri içeren OSB ve KSS Bilgilendirme Raporları ile birlikte DPT Müsteşarlığına iletilecektir. OSB ve KSS projelerinin ödenekleri bütçenin "Borç Verme" tertibinden karşılandığı için sermaye gideri ve sermaye transferi kapsamındaki ödenek teklif tavanlarına dahil edilmeyecektir.

Döner Sermaye Gelirleri Olan Kuruluşlar ve Fonlar

92. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar, döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek şekilde teklif edilecektir. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2009-2011 dönemi döner sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl döner sermaye gelir ve harcama tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları teklif listelerinde belirteceklerdir. Çeşitli kuruluşların özkaynak gelirlerinin kullanımında da aynı esaslara uyulacaktır.

93. Tasfiye edilmiş fonlardan ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Ancak, faaliyetleri süren fonlardan yararlanan kuruluşların projeleri bu Genelge'deki esaslar çerçevesinde DPT Müsteşarlığına gönderilmeye devam edilecektir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Sosyal Güvenlik Kurumları

94. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli IV Sayılı Cetvel kapsamında yer alan sosyal güvenlik kurumları, ödenek teklif tavanlarına uygun olarak yatırım tekliflerini DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

95. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince, III Sayılı Cetvel kapsamındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar yatırım nitelikli projelerini bilgi için yatırım programı ile ilişkilendirilmek üzere DPT Müsteşarlığına ileteceklerdir.

Mahalli İdareler

96. Mahalli idarelerin dış kredili projelerinin belirlenmesinde, dış borç limitleri içinde kalınması esastır. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri, yatırım programına bu Genelge'de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde teklif edilecektir.

97. Mahalli idareler, tekliflerinde kullandıkları veya kullanacakları dış kredi tutarlarını döviz olarak da ifade edecekler, Tablo-1, Tablo-2, Tablo-8 ve Tablo-9'u dolduracaklardır. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

98. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) ve Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi (BELDES) projelerine ayrılacak ödenek büyüklüğünün tespitinde ve iller bazında dağılımında uygulanmakta olan projelerin harcama ve fiziki gerçekleşme bilgileri dikkate alınacaktır. Buna göre;

- 2008 yılı KÖYDES Projesi kapsamında uygulanan projelere ilişkin harcama ve fiziki gerçekleşme bilgileri 2008/13 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararında belirtilen sorumlu kuruluşlar tarafından, aylık olarak http://koydes.dpt.gov.tr adresinde kullanıma açılan KÖYDES İzleme Bilgi Sistemine (İBS) girilecek ve bu bilgiler dikkate alınmak suretiyle İBS'de bulunan köy altyapı envanter bilgileri, Aralık ayı içinde nihai olarak güncellenecektir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce (MİGM) hazırlanacak yıllık değerlendirme sonuçları, rapor halinde en geç Aralık ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve DPT Müsteşarlığına gönderilecektir.

- 2008 yılı BELDES Projesi kapsamında uygulanan projelere ilişkin harcama ve fiziki gerçekleşme bilgileri, İller Bankası Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan proje bilgilerini de kapsayacak şekilde, 2008/12 sayılı YPK kararında belirtilen sorumlu kuruluşlar tarafından aylık olarak e-posta yoluyla (beldes@icisleri.gov.tr) MİGM'ye gönderilecektir. Bu bilgiler dikkate alınarak, MİGM tarafından hazırlanacak yıllık değerlendirme sonuçları, rapor halinde Aralık ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve DPT Müsteşarlığına gönderilecektir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti)

B. ANA RAPOR

1. İÇİNDEKİLER (içindekiler, tablo ve şekil listesi ile kısaltmalar)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2. GİRİŞ (raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, çalışma yöntemi, bulguların özeti, sonuçlar ve öneriler)

3. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI (projenin adı, amacı, türü, teknik içeriği, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri veya alanı, proje çıktıları, ana girdileri, hedef aldığı kitle ve/veya bölge, proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş)

4. PROJENİN ARKA PLANI

i. Sosyo-ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

ii. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar

iii. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (teşvik ve YİD mevzuatı gibi)

iv. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu

1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan ve programlar) Uygunluğu

2. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi

3. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu

4. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

5. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

5. PROJENİN GEREKÇESİ

i. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi

• Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler

• Talebin geçmişteki büyüme eğilimi

• Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

• Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları

ii. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini

• Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler) ve talep tahminleri ile ilişkisi

• Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini.

• Talep tahminlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar ve kullanılan yöntemler (basit ekstrapolasyon, model vb.)

6. MAL VE/VEYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

i. Satış Programı

ii. Üretim Programı

iii. Pazarlama Stratejisi (fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım)

7. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI

i. Fiziksel ve coğrafi özellikler

• Coğrafi yerleşim

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

• İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgar vb.)

• Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler

• Bitki örtüsü

• Su kaynakları

• Diğer doğal kaynaklar

ii. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve pazarlama olanakları vb.)

iii. Sosyal Altyapı (nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler, kültürel yapı)

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

iv. Kurumsal Yapılar

v. Çevresel Etkilerin Ön-değerlendirmesi

vi. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (kamulaştırma bedeli)

8. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM

i. Kapasite Analizi ve Seçimi

ii. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

iii. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti

iv. Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri, arazi düzenleme, yerleşim düzeni vb.)

v. Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım vb.)

9. PROJE GİRDİLERİ

i. Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler)

ii. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

10. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI

i. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

ii. Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.)

iii. İnsangücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler

11. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

i. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri

ii. Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım yöntemi vb.)

iii. Proje Uygulama Programı (Termin Planı)

12. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ

i. Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması

ii. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

13. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI

i. Toplam Yatırım Tutarı (iç ve dış para olarak)

1. Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri)

2. Sabit Sermaye Yatırımı

• Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrolluk Giderleri

• Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

• Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.)

• Hazırlık Yapıları (şantiye vb.)

• İnşaat Giderleri (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.)

• Çevre Koruma Giderleri

• Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler

• Makine-donanım giderleri

• Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme Giderleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

• Montaj Giderleri

• Taşıt Araçları

• Genel Giderler

• İşletmeye Alma Giderleri

• Beklenmeyen Giderler

3. Yatırım Dönemi Faizleri

4. İşletme Sermayesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

ii. Yatırımın Yıllara Dağılımı

14. PROJENİN FİNANSMANI

i. Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı

ii. Finansman Yöntemi (özkaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)

iii. Finansman Kaynakları ve Koşulları

iv. Finansman Maliyeti

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

v. Finansman Planı

15. PROJE ANALİZİ

i. FİNANSAL ANALİZ

1. Finansal Tablolar ve Likidite Analizi

2. İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu

3. Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

4. Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi

ii. EKONOMİK ANALİZ

1. Ekonomik Maliyetler

2. Ekonomik Faydalar

3. Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)

4. Maliyet Etkinlik Analizi (karşılaştırmalı birim üretim ve yatırım maliyeti)

5. Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (katma değer etkisi vb.)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

iii. SOSYAL ANALİZ

1. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi

2. Sosyo-kültürel Analiz (katılımcılık, cinsiyet etkisi vb.)

3. Projenin Diğer Sosyal Etkileri

iv. DUYARLILIK ANALİZİ

v. RİSK ANALİZİ

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

16. EKLER

i. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu

ii. Diğer Destek Etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb)

1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ

• Adı:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

• Yeri:

• Sektörü:

• Projenin Türü:

• Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş:

• Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi (adı, görevi, telefonu, e-posta adresi):

• Proje Fikrini Öneren Kurum/Kuruluş (adı, adresi, telefonu ve faksı):

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ

• Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu):

• Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:

• Projenin Genel Amacı:

• Projenin Hedefleri:

3. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

• Projenin İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı, Performans Programı, Proje ve Etütler:

• Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem:

(ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer)

4. PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER

• Beklenen Sonuçları/Çıktıları:

• Projenin Bileşenleri:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

• Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım vb.)

• Proje Maliyeti (iç ve dış para olarak):

• Yatırım Sonrası Gelir ve Giderler:

• Öngörülen Finansman Kaynakları (AB hibesi, kurum bütçesi, genel bütçe vb.):

• Projenin Uygulama Planı (başlama-bitiş tarihleri vb.):

• Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler:

• Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

EK : Keşif Özeti

* Rehberin 29. maddesi kapsamındaki projeler için hazırlanacaktır.

1. PROGRAMIN TANIMI VE KAPSAMI

• Programın Adı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

• Programın Türü

• Programın Bileşenleri

• Uygulama Süresi

• Program Paydaşları

o Program sahibi kuruluş

o Hedef kitle ve/veya bölge

o Diğer paydaşlar

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

o Paydaşların görev ve katkıları

2. PROGRAMIN ARKA PLANI

• Programın Dayandığı Politikalar ve Programlar (sektörel ve/veya bölgesel)

• Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (teşvik, izleme vb.)

• Programın Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Program ve Projelerle İlişkisi

• Program Fikrinin Kaynağı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

• Programla İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

• Diğer Ülke Politika ve Programlarıyla Karşılaştırma

3. PROGRAMIN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ

• Programın Gerekçesi ( ihtiyaçlar, gelecek öngürüsü, sorunlar vb.)

• Programın Amacı

• Programın Hedefleri (somut ve ölçülebilir)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

4. PROGRAMIN UYGULAMA STRATEJİSİ VE ÖNCELİKLERİ

5. PROGRAMIN ÇIKTILARI ve BEKLENEN ETKİLERİ

• Programın Kısa Vadeli Çıktıları

• Programın Etkileri (orta ve uzun vadedeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

6. PROGRAM YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI

• Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

• Program Organizasyonu ve Yönetim (karar alma, analiz, önceliklendirme ve seçim süreçleri vb.)

• Uygulama Planı (Termin)

• İzleme ve Değerlendirme Sistemi

7. PROGRAMIN MALİYETİ VE FİNANSMANI

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

• Öngörülen Toplam Harcama

• Öngörülen Harcama Planı

• Programın Finansmanı (Genel Bütçe, AB, vb.)

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME YATIRIM TALEPLERİ BİLGİ FORMU (*)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Kuruluşun Adı........................................... :

Projenin Adı................................................. :

Başlama/Bitiş Tarihi................................. :

Proje Yürütücüsü..................................... :

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler. :

2009 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi ............... :

2010 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi ............... :

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2011 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi ............... :

(*) Devam eden Araştırma-Geliştirme projeleri için doldurulacaktır.

1. Programın Adı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2. Programın Genel Nitelikleri

2.1 Yürütücü kurum, hedef kitlesi, süresi ve bütçe bilgileri

2.2 Desteklenen proje sayısı (program başladığından beri, yıllar itibariyle)

2.3 Desteklenen projelerin nitelikleri (ortalama süre, bütçe, destekleme oranı, teknolojik alanlara göre dağılımı, özel sektör projeleri ise sanayi sektörlerine ve firma büyüklüğüne göre dağılımı)

2.4 Desteklenen projelerde teknolojik açıdan başarı oranı

2.5 Program için belirlenen spesifik hedefler ve bu hedeflere ulaşma yolunda sağlanan ilerleme

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

3. Programın bilimsel ve teknolojik yeteneklerin güçlendirilmesine etkileri nelerdir?

3.1 Makale sayısı, patent, ödül vb. istatistiklere katkısı

3.2 Atıf sayısı istatistiklerine katkısı

3.3 Program aracılığı ile üretilen bilimsel çıktılardan (makale, patent vs.) özel sektörün faydalanma düzeyi

4. İnsan gücünün geliştirilmesine etkileri

4.1 Program kapsamında desteklenen projeler sayesinde yetiştirilen araştırmacıların toplam sayısı, bu araştırmacıların alanlara göre dağılımı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

4.2 Yurtdışında görev yapmakta iken kalıcı veya geçici süre faydalanılan yerli ve yabancı araştırmacı sayısı

4.3 Projelerde görev alanlar içinde kariyerine araştırmacı olarak devam edenlerin sayısı ve oranı nedir? Bu kişiler arasında ne kadarı akademisyen olarak görev almıştır? Özel sektöre araştırmacı olarak geçiş yapanların sayısı ve oranı nedir? Ne kadarı yurtdışında kariyerine devam etmiştir?

5. Yönlendirme ve koordinasyona etkileri

5.1 Desteklenen projelerin ne kadarı birden fazla sanayi ortağını, ne kadarı sanayi-üniversite işbirliğini içermektedir? Yurtdışı ortaklıkların oranı nedir?

5.2 Akademik nitelikli araştırma projeleri sonucu elde edilen "sonuçlar" sayesinde özel sektörle ortaklık kurulmasını sağlayan proje sayısı ne düzeydedir?

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

6. Desteklenen firmalar üzerindeki etkileri

6.1 Projeler kapsamında firmalarda kaç Ar-Ge elemanının araştırma yeteneği artırılmıştır ve ne kadarı projeler nedeniyle ilk olarak istihdam edilmiştir?

6.2 Teknolojik açıdan başarılı olan projeler hangi oranda ticarileştirilebilmiştir? Toplam yeni ve iyileştirilmiş ürün sayısı kaçtır? Patent, faydalı model, vb. ne düzeydedir?

|-------------------------+--------------------------|
|1-ADIYAMAN        |26- KARS         |
|-------------------------+--------------------------|
|2- AĞRI         |27- KASTAMONU       |
|-------------------------+--------------------------|
|3- AKSARAY        |28- KIRIKKALE       |
|-------------------------+--------------------------|
|4- AMASYA        |29- KIRŞEHİR       |
|-------------------------+--------------------------|
|5- ARDAHAN        |30- KİLİS         |
|-------------------------+--------------------------|
|6- ARTVİN        |31- MALATYA        |
|-------------------------+--------------------------|
|7- BARTIN        |32- MARDİN        |
|-------------------------+--------------------------|
|8- BATMAN        |33- MUŞ          |
|-------------------------+--------------------------|
|9- BAYBURT        |34- NEVŞEHİR       |
|-------------------------+--------------------------|
|10- BİNGÖL        |35- NİĞDE         |
|-------------------------+--------------------------|
|11- BİTLİS        |36- ORDU         |
|-------------------------+--------------------------|
|12- ÇANAKKALE      |37- OSMANİYE       |
|             |--------------------------|
|(Bozcaada ve Gökçeada  |38- RİZE         |
|İlçeleri)        |             |
|-------------------------+--------------------------|
|13- ÇANKIRI       |39- SAMSUN        |
|-------------------------+--------------------------|
|14- ÇORUM        |40- SİİRT         |
|-------------------------+--------------------------|
|15- DİYARBAKIR      |41- SİNOP         |
|-------------------------+--------------------------|
|16- ELAZIĞ        |42- SİVAS         |
|-------------------------+--------------------------|
|17- ERZİNCAN       |43- ŞANLIURFA       |
|-------------------------+--------------------------|
|18- ERZURUM       |44- ŞIRNAK        |
|-------------------------+--------------------------|
|19- GİRESUN       |45- TOKAT         |
|-------------------------+--------------------------|
|20- GÜMÜŞHANE      |46- TRABZON        |
|-------------------------+--------------------------|
|21- HAKKARİ       |47- TUNCELİ        |
|-------------------------+--------------------------|
|22- IĞDIR        |48- VAN          |
|-------------------------+--------------------------|
|23- KAHRAMANMARAŞ    |49- YOZGAT        |
|-------------------------+--------------------------|
|24- KARABÜK       |50- ZONGULDAK       |
|-------------------------+--------------------------|
|25- KARAMAN       |             |
|-------------------------+--------------------------|

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|GAP       |DAP       |DOKAP      |ZBK       |YHGP       |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|1- ADIYAMAN   |1- AĞRI     |1- ARTVİN    |1-        |1- AMASYA     |
|         |         |         |ZONGULDAK    |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|2- BATMAN    |2- BİNGÖL    |2- GİRESUN    |2- BARTIN    |2- ÇORUM     |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|3-        |3- BİTLİS    |3-        |3- KARABÜK    |3- SAMSUN     |
|DİYARBAKIR    |         |GÜMÜŞHANE    |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|4-        |4- ELAZIĞ    |4- ORDU     |4-TOKAT     |         |
|GAZİANTEP    |         |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|5- MARDİN    |5- ERZİNCAN   |5- RİZE     |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|6- SİİRT     |6- ERZURUM    |6- TRABZON    |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|7- KİLİS     |7-        |         |         |         |
|         |GÜMÜŞHANE    |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|8-        |8- HAKKARİ    |         |         |         |
|ŞANLIURFA    |         |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|9- ŞIRNAK    |9- KARS     |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|         |10- MALATYA   |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|         |11- MUŞ     |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|         |12- TUNCELİ   |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|         |13- VAN     |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|         |14- BAYBURT   |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|         |15- ARDAHAN   |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|
|         |16- IĞDIR    |         |         |         |
|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------|

|---------------+----------------------------------------------|
|DÜZEY 2    |BÖLGE KAPSAMINDAKİ İLLER           |
|BÖLGE KODU   |                       |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR10      |İstanbul                   |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR21      |Tekirdağ, Edirne, Kırklareli         |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR22      |Balıkesir, Çanakkale             |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR31      |İzmir                     |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR32      |Aydın, Denizli, Muğla             |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR33      |Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak         |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR41      |Bursa, Eskişehir, Bilecik           |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR42      |Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova     |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR51      |Ankara                    |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR52      |Konya, Karaman                |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR61      |Antalya, Isparta, Burdur           |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR62      |Adana, Mersin                 |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR63      |Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye        |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR71      |Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,     |
|        |Kırşehir                   |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR72      |Kayseri, Sivas, Yozgat            |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR81      |Zonguldak, Karabük, Bartın          |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR82      |Kastamonu, Çankırı, Sinop           |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR83      |Samsun, Tokat, Çorum, Amasya         |
|---------------+----------------------------------------------|
|TR90      |Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,     |
|        |Gümüşhane                   |
|---------------+----------------------------------------------|
|TRA1      |Erzurum, Erzincan, Bayburt          |
|---------------+----------------------------------------------|
|TRA2      |Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan          |
|---------------+----------------------------------------------|
|TRB1      |Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli       |
|---------------+----------------------------------------------|
|TRB2      |Van, Muş, Bitlis, Hakkari           |
|---------------+----------------------------------------------|
|TRC1      |Gaziantep, Adıyaman, Kilis          |
|---------------+----------------------------------------------|
|TRC2      |Şanlıurfa, Diyarbakır             |
|---------------+----------------------------------------------|
|TRC3      |Mardin, Batman, Şırnak, Siirt         |
|---------------+----------------------------------------------|

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

[EK]

tammetin.jpg (2780 bytes)