08 Temmuz 2008 26930 1. Mükerrer Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

- 2009-2011 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi- 2009-2011 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

KURUL KARARI

- Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)'in Kabulüne Dair 1/7/2008 Tarihli ve 2008/31 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   - Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)'in Kabulüne Dair 1/7/2008 Tarihli ve 2008/31 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı