"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:02.07.2008

Resmi Gazete Sayısı:26924

MADDE 1 - 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (3) numaralı alt bendi ile birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (m) bendinin birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü paragraf eklenmiştir.

"3) Yüksek öğrenim belgesi ve/veya ustalık belgesi suretleri sunulan veya bunların yerine istihdam edilen personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilen en son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ve işe yeni alınan personel için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan suretleri,"

"l) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, çelik ve polietilen boru kaynakçısı kadrolarında, akredite edilmiş kuruluşlarca verilen kaynakçı sertifikalarına sahip personel çalıştırmak zorundadır."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"Yapım ve hizmet sertifikası sahibi ise ayrılmış olan personelin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar ayrılan mühendisin mesleğine ilişkin kategoride faaliyete devam edemez. Bu kategoride faaliyet gösterilmeyecek ise, ayrılan mühendisin mesleğine ilişkin faaliyet kategorisini iptal ettirmek için Kuruma başvuru dilekçesi ile sertifika tadil başvurusunda bulunur."

"Sertifikada bulunmayan bir faaliyet konusu veya kategoride faaliyet göstermek istenmesi ya da ticaret unvanı değişikliği halinde sertifika tadili için, tadil başvuru dilekçesi ve ekleri ile birlikte ilgisine göre Kuruma veya dağıtım şirketine başvuruda bulunulur."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"h) Yetki belgesi sahibi, sertifika verilmesini müteakip her sertifika sahibi için ayrı bir sicil dosyası açar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sicil kayıtlarını tutar. Sertifika alan veya sertifikası sona erdirilen gerçek ve tüzel kişilere ait Kurum tarafından belirlenen bilgiler her ayın 5 inci gününe kadar Kuruma bildirilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sertifika; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibinin iflası ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde yapım ve hizmet sertifikası Kurul onayı ile, iç tesisat ve servis hatları sertifikası ise sertifikayı veren şirketin onayı ile sona erer."

MADDE 4 - Aynı Yönetmelikteki geçici 3 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"GEÇİCİ MADDE 3 - Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2015 tarihi itibarıyla başlar."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Bu Yönetmeliğin;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Sadece akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi ile Çelik ve Polietilen boru kaynakçı belgelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"EK-3

SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1. Yapım ve hizmet sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

1.1. Gerçek kişilerden istenecek belgeler;

1.1.1. İşyeri adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1.1.2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu "amaç/konu"nun en son şeklinin yer aldığı:

1.1.2.1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,

1.1.2.2. Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt suretinin aslı veya noter onaylı sureti,

1.1.3. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1.1.4. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

1.1.5. Firma sahibinin, sertifika kapsamında faaliyette bulunmak istediği alan ve kategorilerden birisi ile ilgili, en az dört yıllık yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti,

1.1.6. Noterden onaylı imza sirküleri,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1.1.7. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre EK-6'da belirtilen mühendislik disiplinlerinde çalıştırılan personele ait en az dört yıllık yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti,

1.1.8. Yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan personelden, çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilen en son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ve işe yeni alınanlar için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, üzerinde firma kaşesi ve yetkili imzaları bulunan sureti,

1.1.9. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz, altyapı (içme suyu, kanalizasyon, arıtma, sulama şebekesi, yol, hava alanı, liman, baraj, enerji nakil hatları, telekomünikasyon sistemi) veya sanayi tesisleri (petrol ve petrokimya, rafineri, enerji santralları) sektörlerinde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti,

1.1.10. Servis faaliyet konusunda talep edilen kategorilere göre imalatçı veya ithalatçı firmalardan alınmış yetkili servis belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1.1.11. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

1.2. Tüzel Kişilerden istenecek belgeler;

1.2.1. Şirket merkezinin ve varsa şube ya da bürolarının adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1.2.2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu şirket ana sözleşmesinin en son şeklinin yer aldığı:

1.2.2.1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,

1.2.2.2. Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt suretinin aslı veya noter onaylı sureti,

1.2.3. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1.2.4. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre EK-6'da belirtilen mühendislik disiplinlerinde çalıştırılan personele ait en az dört yıllık yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti,

1.2.5. Yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan personelden, çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilen en son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ve işe yeni alınanlar için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan sureti,

1.2.6. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

1.2.7. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz, altyapı (içme suyu, kanalizasyon, arıtma, sulama şebekesi, yol, hava alanı, liman, baraj, enerji nakil hatları, telekomünikasyon sistemi) veya sanayi tesisleri (petrol ve petrokimya, rafineri, enerji santralları) sektörlerinde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti,

1.2.8. Servis faaliyet konusunda talep edilen kategorilere göre imalatçı veya ithalatçı firmalardan alınmış yetkili servis belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

1.2.9. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

2. İç tesisat ve servis hatları sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2.1 Gerçek kişilerden istenecek belgeler;

2.1.1. Sertifika başvurusunun yapıldığı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içindeki işyeri veya irtibat bürosunun adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

2.1.2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu "amaç/konu"nun en son şeklinin veya "meslek dalı"nın yer aldığı:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

2.1.2.1. Türkiye Ticaret Sicili veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,

2.1.2.2. Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkar Sicili Memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.

2.1.3. Sanayi ve/veya Ticaret Odası ya da 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2.1.4. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2.1.5. Noterden onaylı imza sirküleri,

2.1.6. Firma sahibi veya çalışanı Makina Mühendisine ait, yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti ile akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,

2.1.7. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi ile belgeleri sunulan personelden, çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilen en son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ve işe yeni alınanlar için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, üzerinde firma kaşesi ve yetkili imzaları bulunan sureti,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.1.8. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.

2.1.9. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:

2.1.9.1. Müşavirlik-Kontrol-Denetim;

Firmanın doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yaptığına ilişkin iş bitirme belgeleri veya firma çalışanı mühendisin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yapımında çalıştığına dair referans belgeleri.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2.1.9.2. İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;

2.1.9.2.1. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi,

2.1.9.2.2. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45o eğimli) kaynakçı sertifikası.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2.1.9.3. Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;

2.1.9.3.l. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi (Polietilen servis hattı için),

2.1.9.3.2. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45o eğimli) kaynakçı sertifikası (Çelik servis hattı için).

2.1.10. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2.2. Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

2.2.1. Sertifika başvurusunun yapıldığı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içindeki şirket merkezinin ve varsa şube ya da bürolarının adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,

2.2.2. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu şirket ana sözleşmesinin en son şeklinin yer aldığı:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

2.2.2.1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,

2.2.2.2. Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.

2.2.3. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2.2.4. Şirket ortağı veya çalışanı Makina Mühendisine ait, yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya noter onaylı sureti ile akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2.2.5. Belgeleri sunulan personelden, çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilen en son aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ve işe yeni alınanlar için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, üzerinde şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan sureti,

2.2.6. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,

2.2.7. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.2.8. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.

2.2.9. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:

2.2.9.1. Müşavirlik-Kontrol-Denetim;

Şirketin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yaptığına ilişkin iş bitirme belgeleri ya da şirket ortağı veya çalışanı mühendisin doğal gaz iç tesisatı veya doğal gaz tesisi yapımında çalıştığına dair referans belgeleri.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2.2.9.2. İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;

2.2.9.2.1. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi,

2.2.9.2.2. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45o eğimli) kaynakçı sertifikası.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2.2.9.3. Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;

2.2.9.3.l. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi (Polietilen servis hattı için),

2.2.9.3.2. Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45o eğimli) kaynakçı sertifikası (Çelik servis hattı için).

2.2.10. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Açıklamalar;

1. Bütün belgeler ve ekleri, ilgililerince tüm sayfaları imzalanmış ve kaşeli olarak asıl veya ilgili kişi/kuruluş ya da noter tarafından son altı ay içinde onaylanmış suret olarak temin edilir.

2. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgeleri bulunmadığı taktirde, firma sahibi, şirket ortağı ve/veya şirket çalışanı dört yıllık yüksek öğrenim belgesi sahiplerinin yaptıkları işi, konusunu ve süresini gösterir, ilgili işveren tarafından düzenlenmiş doğal gaz, altyapı veya sanayi tesisleriyle ilgili referans belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti temin edilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

3. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı şirketler sertifika başvurularından önce 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda Türkiye'de şirket kurarak veya şube açarak tescil olunur. Bu kişiler için, EK-3'te yer alan bilgi ve belgelere ilişkin yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve 16/9/1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir. Tercümelerin yurt dışında yapılması halinde Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca onaylanır.

4. Firma sahibi veya şirket ortağına ait yüksek öğrenim belgesi sunulması halinde, bu kişiye ilişkin sosyal güvenlik belgesi istenmez.

5. Bir dağıtım şirketine yapılan sertifika başvurusunda sunulan personel belgeleri, bu sertifika sona erdirilmeden diğer bir dağıtım şirketine yapılan sertifika başvurusunda kullanılamaz."

tammetin.jpg (2780 bytes)