28 Haziran 2008 26920 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5772 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5772 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5773 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5773 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13790 Türk-Küba Ticari, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu VIII. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13790 Türk-Küba Ticari, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu VIII. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13799 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13799 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerine Karşılıklı Olarak Giriş Vizesi Muafiyeti Tanınması Hakkında Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13834 Orta Vadeli Program (2009-2011)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar- 2008/13834 Orta Vadeli Program (2009-2011)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/14)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/15)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/16)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/17)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/14, K: 2008/92 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/14, K: 2008/92 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları