14 Haziran 2008 26906 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

- 919 CHP Genel Sekreterinin Yasa Dışı Dinlendiği İddiasının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

- 920 (10/27, 34, 40, 102) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13711 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/4 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/19)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/20)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/21)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları