31 Mayıs 2008 26892 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5764 Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun- 5764 Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

- 5765 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5765 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu Yönetmeliği- Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu Yönetmeliği

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik- Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

- Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/20)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ