"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

5005 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Esas No:2004/1

Karar No:2008/12 (Yürürlüğü Durdurma)

Resmi Gazete Tarihi:28.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26889

Özü:3.12.2003 günlü, 5005 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, 1. maddesiyle 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 51. maddesine eklenen dördüncü fıkranın, 2. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Yasa'nın 55. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasa'nın 2., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 35., 42. ve 123. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kemal ANADOL ve Haluk KOÇ

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 3.12.2003 günlü, 5005 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, 1. maddesiyle 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 51. maddesine eklenen dördüncü fıkranın, 2. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Yasa'nın 55. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasa'nın 2., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 35., 42. ve 123. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu ve ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

3.12.2003 günlü, 5005 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un:

A- 1. maddesiyle 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 51. maddesine eklenen dördüncü fıkranın;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1- "... ile Milli Eğitim Bakanlığı kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlardan gerekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra; ..." bölümü, 15.5.2008 günlü, E. 2004/1, K. 2008/106 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu bölümün, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

2- Kalan bölümüne yönelik iptal istemi, 15.5.2008 günlü, E. 2004/1, K.2008/106 sayılı kararla reddedildiğinden, bu bölüme ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

B- 2. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Yasa'nın 55. maddesinin birinci fıkrasına ilişkin iptal hükmünün süre verilerek yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle bu fıkraya yönelik YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

15.5.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Başkan            Başkanvekili         Üye                   
Haşim KILIÇ         Osman Alifeyyaz PAKSÜT    Sacit ADALI               
                                                 
Üye             Üye             Üye                   
Fulya KANTARCIOĞLU      Ahmet AKYALÇIN        Mehmet ERTEN              
                                                 
Üye             Üye             Üye                   
Mustafa YILDIRIM       A. Necmi ÖZLER        Serdar ÖZGÜLDÜR             
                                                 
Üye                            Üye                   
Şevket APALAK                       Zehra Ayla PERKTAŞ           

tammetin.jpg (2780 bytes)