"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:28.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26889

MADDE 1 - 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

"h) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş muayene kuruluşlarını"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"(1) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir.

(2) Mücbir sebep sayılan haller ile 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız gözetim firmasınca düzenlenecek tutanak ile tespit edilmiş olması kaydıyla, tesislerinde kurulu enjeksiyon donanımlarında ulusal marker ekleme işlemi esnasında meydana gelen teknik arızalar sonucu oluşan ve geri kazanımı mümkün olmayan ulusal marker kayıpları hariç olmak üzere, teslim edilen ulusal markerin çalınması, kaybolması ve/veya ziyan olması halinde; ilgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker bedelini Kurum hesabına yatırır. Ulusal marker bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal markerin ekleneceği akaryakıt miktarından doğan her türlü vergiye karşılık gelen bedel olup, ulusal marker bedelinin hesaplanmasında ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt türlerinden en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt ve ulusal markerin zayi edildiğinin tespit edildiği veya beyan edildiği tarihteki söz konusu akaryakıtın en yüksek bayi satış fiyatı esas alınır. Ulusal marker bedelinin ilgili lisans sahibi tarafından Kurum hesabına yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden yeniden ulusal marker verilmez."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması sayılacaklar

GEÇİCİ MADDE 2 - Türk Akreditasyon Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon değerlendirme süreci devam etmekte olduğunu belgeleyen bağımsız gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi ile sertifikalandırılmış gözetim firmaları, 31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması olarak addedilir."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

       Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 
 
 Tarihi       Sayısı
-----------------  -------------------
 12/4/2006      26137
 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 
 Tarihi      Sayısı
----------------- ----------------
 1- 26/7/2006   26240
 2- 10/10/2006   26315
 3- 5/5/2007    26513
 4- 30/11/2007   26716
 5- 13/2/2008   26786

tammetin.jpg (2780 bytes)