"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:28.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26889

Ekli "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK            H. YAZICI              N. EKREN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU         K. TÜZMEN              N. ÇUBUKÇU          M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı          Devlet Bakanı            Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU        M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı          Adalet Bakanı            Millî Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN           K. UNAKITAN             H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı        Maliye Bakanı            Millî Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ            B. YILDIRIM             M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı          Ulaştırma Bakanı           Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU        M. H.GÜLER              E. GÜNAY           V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı
MADDE 1 - 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"(Ancak kurumların yetiştirme programlarının zorunlu kıldığı hallerde aday memurluğun tamamlanmış olması şartıyla bu süreler kurumlarınca tespit edilebilir.)"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "7,5 puanlık IELTS" ibaresi "6 puanlık IELTS" şeklinde, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil puanları kurumlarınca belirlenir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)