"
tammetin.jpg (2780 bytes)

İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Seri No:27.05.2008

Resmi Gazete Tarihi:27.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26888

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere ilgili birim amiri tarafından yetki verilen kamu görevlileri tarafından uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yetki

MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünü tüketenlere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Tespit

MADDE 3 - (1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünleri tüketildiği haber alındığında yetkili kamu görevlisi gerekli araştırmaları ivedilikle yapar. Araştırma sonucu yeterli delil bulduğunda ya da tütün ürünleri tüketildiğini tespit ettiğinde 1 nolu Ekte yer alan idari yaptırım karar tutanağı düzenler.

Tütün ürünü tüketiminin ispatı

MADDE 4 - (1) İspat aracı olarak aşağıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

a) Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu,

b) Varsa ihbarda bulunan, şikayetçinin veya diğer kişilerin beyanlarını içeren tutanak,

c) İspata yarar görsel dokümanlar (fotoğraf, video kaydı vs.)

Tutanak hazırlanması

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

MADDE 5 - (1) İdari yaptırım karar tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen idari yaptırım karar tutanağının bir sureti ilgili kişiye verilir, bir sureti yaptırım kararını uygulayan birimde muhafaza edilir, bir sureti ise tahsil edilmemiş idari yaptırım kararlarının kesinleşmesi üzerine idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç olmak üzere tahsil için ilgilinin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine gönderilir. Yapılan işlem 2 nolu Ekte yer alan idari yaptırım karar defterine kayıt edilir. Tutanağın ilgili bölümüne idari yaptırım karar defterinin sıra numarası yazılır. Tutanak yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır. Tutanakların iptali gerektiğinde iptal işlemi tutanağın üzeri çizilmek ve iptal şerhi konulmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir.

Tutanağın imzalanması

MADDE 6 - (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

a) Kararın tebliği tarihinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerektiği,

b) İdari yaptırım kararının kendisine tebliğ veya tefhim edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara karşı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla başvurabileceği,

c) Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararının kesinleşeceği,

d) İdari para cezasını kanun yoluna başvuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4'ünün tahsil edileceği,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Peşin ödemenin kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği.

(2) Kişinin imzadan kaçınması halinde, bu durum idari yaptırım karar tutanağının "idari yaptırım uygulanan şahsın imzası" bölümünde belirtilir. İdari yaptırım karar tutanağının bir nüshası ilgili kişiye verilir.

Tahsil

MADDE 7 - (1) İdari para cezası uygulanan kişinin cezanın yazıldığı anda ödemeye rıza göstermesi ya da kanun yoluna başvurmadan cezayı ödemek istemesi hallerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarda muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personel tarafından yapılan tahsilatta "idari para cezasının toplam miktarı, indirilen tutar ve tahsil edilen tutar" ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında gösterilir. (Örnek: Kapalı alanda tütün ürünü tüketen kişiye idari yaptırım kararı uygulanması ve yaptırım kararı uygulanan kişinin cezayı hemen ödemeye rıza göstermesi durumunda, para cezası tutarı 2008 yılı için 62 YTL, indirim tutarı 15,5 YTL ve tahsil edilen tutar 46,5 YTL şeklinde ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında gösterilir.)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması ve bir ay içinde başvurması halinde idari para cezasının ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde ve 4 eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) vergi dairesine bildirilir. Taksitlendirme başvurusu idari yaptırım kararının tebliğini müteakip bir ay içinde bu kararı veren idareye yapılır ve talepler bu idareler tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

(3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarca mevcut muhasebe yetkilisi mutemet alındıları kullanılabilir veya defterdarlık muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı temin edilir ve tahsilat işlemlerinde kullanılır.

İdari yaptırım kararının kesinleşmesi

MADDE 8 - (1) İdari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararı, kararın tebliği ya da tefhimi tarihinden itibaren ilgilinin onbeş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmaması halinde kesinleşir. İlgilinin, sulh ceza mahkemesine başvurması halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idari yaptırım kararı kesinleşmez. (İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesine ilişkin gerekli açıklamalar 12/5/2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 442 seri nolu Tahsilat Genel Tebliğinde yapılmıştır.)

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) İdari yaptırım kararı, kesinleşmesini müteakiben tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) yazı ile ceza verilen kişinin ikametgahının bağlı olduğu yer vergi dairesine gönderilir.

İdari para cezası uygulanmayacaklar

MADDE 9 - (1) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk ile akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir ancak idari para cezası uygulanmaz.

İade

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 10 - (1) Tahsil edilmiş idari para cezalarının ilgili mevzuat uyarınca iadesi gerektiği takdirde red ve iade işlemleri tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından yerine getirilir.

Yetkili kamu görevlilerinin belirlenmesi

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren ilgili birim amirleri idari yaptırım uygulamaya yetkili kamu görevlilerini belirler ve duyururlar.

Tutanakların muhafazası

MADDE 12 - (1) İdari yaptırım karar tutanakları, ilgili diğer evrak ve tutulan defterler, bu işlemleri yapan yetkili birimde zamanaşımı süresince saklanır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ 19/5/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini kamu idareleri yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

[EK]

tammetin.jpg (2780 bytes)