"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN KONSER, FESTİVAL VE BENZERİ SANAT FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:22.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26883

MADDE 1 - 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ve sanatçı niteliğinden dolayı Kurumun idareci, uzman, şef ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlar ile spiker ve teknisyenlerden oluşacak toplulukların konser, festival, radyo ve televizyon programları ve benzeri sanat faaliyetlerinde görevlendirilmeleriyle ilgili hususları kapsar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"MADDE 4 - Bu Yönetmelik kapsamında, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ya da gerçek kişiler tarafından yapılacak taleplerden Genel Müdür veya yetki devri yapacağı genel müdür yardımcısı ya da hizmet birim amiri tarafından uygun görülenler için görevlendirme yapılabilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan görevlendirmeler için ödenecek hizmet bedeli her yıl Genel Müdür veya yetki devri yapacağı genel müdür yardımcısı ya da hizmet birim amiri tarafından belirlenir."

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Siyasi amaçlı talepler

MADDE 6 -Doğrudan veya dolaylı olarak siyasi amaç taşıyan talepler için görevlendirme yapılmaz."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"MADDE 9 - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak görevlendirmelerde hizmet bedelinde istisnalar Genel Müdür veya yetki devri yapacağı genel müdür yardımcısı ya da hizmet birim amiri tarafından belirlenir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hedef kitle ve mekan özelliği

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 10 - Bütün faaliyetler için görevlendirmelerde ve repertuar tespitinde, faaliyet amacı ve hitap edilecek kitlenin özelliği göz önünde bulundurulur. Görevlendirme yapılacak etkinliğin, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun itibarı ile mütenasip olması ve etkinliğin gerçekleştirileceği mekanın faaliyete uygun özellikleri taşıması şarttır ."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 - İlgili kurum ve kuruluşlarca konser, festival ve benzeri etkinlikler için yapılacak ismen taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceğine Genel Müdür veya yetki devri yapacağı genel müdür yardımcısı ya da hizmet birim amiri karar verir."

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)