21 Mayıs 2008 26882 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5762 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5762 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Yapılan Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik- Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

GENELGELER

- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında 2008/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında 2008/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması Hakkında 2008/8 Başbakanlık Genelgesi- Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması Hakkında 2008/8 Başbakanlık Genelgesi

- Uluslararası İlişkilerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında 2008/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Uluslararası İlişkilerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında 2008/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları