"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Başbakanlıktan

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi

Seri No:2008/7

Resmi Gazete Tarihi:21.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26882

Özü: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi

Günümüzde ekonomik değer, fiziki varlıklardan çok fikri sermaye ile ifade edilmektedir. Bu durum telif hakları, marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarını ülkelerin fikri hazineleri haline getirmektedir. Öyle ki, bu haklar uluslararası ilişkilerin temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Ülkemizde, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara uygun hukuki ve idari altyapı mevcut olmakla birlikte, uygulamada arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu doğrultuda; "2008-2012 Hükümet Programı Eylem Planı", "2008 Yılı Programı" ve "Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)"nda belirlenen hedefler doğrultusunda, ilgili kamu kuruluşları arasında ortak strateji ve politikaların geliştirilerek uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bir koordinasyon kurulu kurulması öngörülmüştür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri oluşturmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda etkinliği sağlamak amacıyla;

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı'nın eşbaşkanlığında;

Adalet Bakanlığı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

İçişleri Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Gümrük Müsteşarlığı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı,

TÜBİTAK Başkanlığı,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

temsilcilerinin katılımıyla Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu'nun kurulması uygun görülmüştür.

Kurulda bakanlık ve müsteşarlıklar en az müsteşar yardımcısı, kurum ve kuruluşlar başkan, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü genel müdür düzeyinde temsil edilecektir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Kurul yılda en az iki defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri Türk Patent Enstitüsü tarafından yerine getirilecektir. Kurul, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir.

Kurul, çalışmalarının bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesi ve eşgüdümün gerektiği gibi sağlanması amacıyla alt kurullar, teknik komiteler ve çalışma grupları oluşturabilecektir. Bu kurul, komite ve gruplarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de yer alabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

tammetin.jpg (2780 bytes)