"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:21.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26882

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığının yer değiştirmeye tabi personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini ve özelliklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerinin gruplandırılarak tespit edilen değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak yüksek kalitede mükellef odaklı hizmet sunmak ve hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan personelden, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanlar ile gelir idaresi grup müdürlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Bakan: Maliye Bakanını,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

ç) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

d) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

e) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Kanunun 72 nci ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmalarını,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

f) Hizmet bölgesi: Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilen bölgeleri,

g) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

ğ) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

h) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi: Her yılın Mart, Haziran ve Temmuz aylarını,

ı) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel

MADDE 5 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda belirtilmiştir.

a) Vergi dairesi müdürü, müdür ve bunların yardımcıları,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Vergi denetmeni.

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 - (1) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren yerler gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Vergi denetmenleri Ek-2 sayılı cetvele tabi olup, vergi dairesi başkanlığı emrinde çalıştırılırlar.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 - (1) Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle Ek-4 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

b) Zorunlu çalışma süresi, aynı bölge içindeki çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Ancak Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, atanılan bir hizmet alanında en az iki yıl çalışılması esastır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz.

c) Bir il sınırı içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırı içerisindeki görev süresi, o il merkezinin zorunlu çalışma süresinin iki katını aşamaz.

ç) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların atamaları, bu bölgenin, çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan en fazla üç üst veya üç alt bölgesindeki hizmet alanlarına yapılır.

d) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların, her yılın Mart, Haziran ve Temmuz aylarında yapılması esastır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

e) 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak çalışma süresi, 5 inci hizmet bölgesinde altı yılı, 6 ncı hizmet bölgesinde dört yılı geçemez. Bu hizmet bölgelerinde fazla çalışılan süreler, personelin bu bölgelerdeki görevinden ayrılma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunması halinde çalışmadığı ve istediği bölgedeki zorunlu çalışma süresinde geçmiş sayılır. Bu sürede başvuru yapılmaması halinde haklarında ikinci fıkranın (f) bendi uygulanır.

f) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçmiş sayılır. Bu durumda da artık süre kalması veya 1 inci hizmet bölgesinde bulunulması halinde, söz konusu fazla geçen süreler çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan sırasıyla alt bölgelerde geçmiş sayılır.

g) Yer değiştirmeye tabi olmayan unvanlarda çalışılan süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

ğ) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

h) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur.

ı) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve eki üç nüsha Emeklilik Belgesini Ocak ayı sonuna kadar bağlı oldukları birim aracılığıyla Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılır. Ancak Ocak ayından sonra verilen dilekçeler bu bent hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz.

i) (ı) bendi uyarınca yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez aynı bent hükmünden yararlanamazlar.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Unvan değişikliği

MADDE 8 - (1) Vergi dairesi başkanı ve gelir idaresi grup müdürü unvanlarına merkezi denetim elemanlığı görevinde bulunan/bulunmuş olanlar dışındaki görevlerden atanacak olanlar ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara atanacak olanların ilk görev yerleri 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu bölgelerde ihtiyaç bulunmaması sebebiyle atanamayanlar, daha önce zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları sırasıyla 4 üncü veya daha üst bölgelere atanabilirler. Bunlardan 5 inci veya 6 ncı bölgeye atanan vergi dairesi başkanı ve gelir idaresi grup müdürleri iki yılı, diğerleri ise atandıkları bölge hizmetini tamamlamadan diğer bölgelere atanamazlar. Ancak zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlara yapılacak atamalarda, 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

(2) Birinci fıkrada sayılanlardan 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgesine atananlar, Genel Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

(3) Sınav sonucuna göre ataması yapılacakların görev yerleri, başarı durumu ve tercihleri dikkate alınarak belirlenir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(4) Aynı düzey unvana atanacaklar zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları aynı ya da başka bir hizmet bölgesine atanabilirler.

Belli süre hizmeti olanların yer değiştirme suretiyle atanması

MADDE 9 - (1) Bakanlıkta geçen süreler dahil olmak üzere Başkanlıkta en az 25 yıl memuriyeti bulunanlardan; Ek-1 ve Ek-2 cetvellere dahil 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl fiilen çalışmış ve en az üç hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanların, yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak durumları her yıl yeniden değerlendirilmek suretiyle yerine getirilebilir. Fiilen çalışılmış sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler dikkate alınır.

Tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin atanacakları hizmet bölgesi

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

MADDE 10 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlayacakları kadro ve idarenin ihtiyaç durumuna göre Yer Değiştirme Kurulunca re'sen belirlenir.

Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

MADDE 11 - (1) Yönetmeliğe tabi personel;

a) Kendisinin veya eşinin son 20 yıl içinde nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu il'e bağlı ilçelere,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

atanamaz.

(2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre; Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde 4, 5 ve 6 ncı bölgeler kapsamında belirlenen il merkezlerinden nüfusu 100.000'i, ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere, diğer bölgeler kapsamındaki il veya ilçe merkezlerinden ise nüfusu 200.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Başvuru şekilleri

MADDE 12 - (1) Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen Genel Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen özürleri bulunanlarca, Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının duyurusu beklenilmeksizin, Ek-3'de yer alan "Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstem Formu" doldurularak, varsa ekleri ile birlikte, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, bağlı oldukları birimler aracılığı ile gönderilir. Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi gerekir. Ancak Başkanlık, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personeli, istem formunda belirttiği hizmet bölge ve alanları dışına da atayabilir. Genel Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükmünden yararlanmak isteyenler, süre kaydına bağlı olmaksızın da başvurabilirler. Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yer değiştirme kurulu

MADDE 13 - (1) Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, İnsan Kaynaklarından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının başkanlığında, atama işlemlerinden sorumlu Gelir İdaresi Grup Başkanının ve ilgili Müdürün katılımıyla Yer Değiştirme Kurulu oluşturulur.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

(2) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Yer Değiştirme Kuruluna raportörlük görevi ilgili müdürlük tarafından yerine getirilir.

Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri

MADDE 14 - (1) Yer Değiştirme Kurulu, yer değiştirmeye tabi tutulması gereken veya çalışma süresini doldurduğu halde yerinde kalma talebinde bulunan personelin durumlarını;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Hizmetin gereğini,

b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumunu,

c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarını,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

ç) İstek formları ile eklerini, özür hallerini ve varsa diğer belgelerini,

Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak inceler ve personelin atanacağı hizmet alanını belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Yer değiştirme suretiyle atama onayının tebliğ işlemleri

MADDE 15 - (1) Yer değişikliklerine ilişkin atama onaylarının görev yapılan birime intikalinden itibaren beş iş günü içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

(2) Atama onaylarının bu süre içerisinde ilgilisine tebliğ edilememesi halinde, gerekçesi belirtilmek suretiyle, durum ilgili valilikçe veya vergi dairesi başkanlığınca Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Gelir idaresi grup müdürlerinin atanması

MADDE 16 - (1) Bulundukları ilde yedi yıllık süreyi dolduran gelir idaresi grup müdürleri başka vergi dairesi başkanlıklarına atanırlar. Vergi dairesi başkanının isteği ve hizmetin gereği doğrultusunda en çok bir yıl süreyle yerlerinde bırakılabilirler. Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle yedi yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü gelir idaresi grup müdürleri hakkında da uygulanır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 17 - (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 18 - (1) Yönetmelikle ilgili doğacak tereddütlerin giderilmesinde Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yetkilidir.

Geçmiş hizmetlerin bölgelere intibakı

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik eki Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellere bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanların bu şekilde çalıştıkları süreler, Yönetmelik eki Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerdeki hizmet bölgelerine görev yapılan il merkezi ve ilçe esas alınarak intibak ettirilmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce asli görevinin bulunduğu yer dışında geçici olarak görev yapan vergi denetmenlerinden, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde geçici olarak görevli bulunmaları durumunda hizmetleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı cetvelde yer alan bölge hizmetinden, vergi dairesi başkanlığı bulunan illerde geçici olarak görevli bulunması durumunda ise hizmetin geçtiği Ek-2 sayılı cetvelde yer alan bölge hizmetinden sayılır. Bu bendin uygulanmasında hizmet süresi, 90 günü aşan geçici görevlendirmelerde, 90 günü aşan kısım fiilen çalışılan hizmet bölgesinden, 90 günü geçmeyen geçici görevlendirmelerde ise asli görev yerinin hizmet bölgesinden sayılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerinden fazla görev yapılan süreler, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması halinde çalışmadığı ve istediği bölgedeki zorunlu çalışma süresinde geçmiş sayılır. Bu sürede başvuru yapılmaması halinde haklarında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik 3/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

EK-1
1 SAYILI CETVEL


|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BÖLGESİ: BİRİNCİ  |     |                    |      |
|BÖLGE        |     |                    |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İLİ         |SIRA   |                    |SAYI    |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ADANA        |1     |İl Merkezi, Ceyhan, Karataş.      |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ANKARA       |2     |İl Merkezi, Çubuk, Elmadağ,      |4     |
|          |     |Polatlı.                |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ANTALYA       |3     |İl Merkezi, Alanya, Kemer, Kumluca,  |6     |
|          |     |Manavgat, Serik.            |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|AYDIN        |4     |İl Merkezi, Didim (Yenihisar),     |6     |
|          |     |Germencik, Kuşadası, Nazilli, Söke.  |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BALIKESİR      |     |Ayvalık, Bandırma, Edremit.       |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BURSA        |5     |İl Merkezi, Gemlik, İnegöl, İznik,  |8     |
|          |     |Karacabey, Mudanya, Mustafa Kemal   |      |
|          |     |paşa, Orhangazi.            |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ESKİŞEHİR      |6     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|HATAY        |     |İskenderun.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MERSİN       |7     |İl Merkezi, Erdemli, Silifke,      |4     |
|          |     |Tarsus.                 |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İSTANBUL      |8     |İl Merkezi, Büyükçekmece, Çatalca,   |5     |
|          |     |Silivri, Şile.             |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İZMİR        |9     |İl Merkezi, Aliağa, Bayındır,     |13     |
|          |     |Bergama, Çeşme,  Kemalpaşa, Menderes, |      |
|          |     |Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire,     |      |
|          |     |Torbalı, Urla.             |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KAYSERİ       |10    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KOCAELİ       |11    |İl Merkezi, Gebze, Gölcük, Karamürsel, |6     |
|          |     |Körfez, Derince.            |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KONYA        |12    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MANİSA       |13    |İl Merkezi, Salihli, Akhisar,      |5     |
|          |     |Turgutlu, Alaşehir.           |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MUĞLA        |     |Bodrum, Fethiye, Marmaris.       |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|TEKİRDAĞ      |14    |İl Merkezi, Çerkezköy, Çorlu.      |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|YALOVA       |15    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|          |     |                    |74     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İLİ         |SIRA   |                    |SAYI    |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ADANA        |     |Kozan.                 |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ANKARA       |     |Beypazarı, Haymana,          |3     |
|          |     |Şereflikoçhisar.            |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ANTALYA       |     |Elmalı.                 |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|AYDIN        |     |Çine.                  |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BALIKESİR      |1     |İl Merkezi, Burhaniye, Erdek, Gönen,  |5     |
|          |     |Susurluk.                |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BURSA        |     |Yenişehir.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ÇANAKKALE      |2     |İl Merkezi, Biga, Çan, Gelibolu.   |4     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|DENİZLİ       |3     |İl Merkezi, Buldan, Sarayköy,     |4     |
|          |     |Tavas.                 |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|EDİRNE       |4     |İl Merkezi, Havsa, İpsala, Keşan,    |5     |
|          |     |Uzunköprü.               |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ESKİŞEHİR      |     |Çifteler, Sivrihisar.         |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|GAZİANTEP      |5     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|HATAY        |6     |İl Merkezi, Dörtyol, Kırıkhan,     |5     |
|          |     |Reyhanlı, Samandağ.           |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MERSİN       |     |Anamur.                 |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İZMİR        |     |Kınık, Kiraz.              |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KAYSERİ       |     |Bünyan, Develi.             |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KIRKLARELİ     |7     |İl Merkezi, Babaeski, Lüleburgaz.    |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KONYA        |     |Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra,  |8     |
|          |     |Ereğli, Ilgın, Kulu,          |      |
|          |     |Seydişehir.               |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MANİSA       |     |Demirci, Gördes, Kırkağaç, Kula,   |7     |
|          |     |Sarıgöl, Saruhanlı, Soma.        |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MUĞLA        |8     |İl Merkezi, Köyceğiz, Milas.      |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|SAKARYA       |9     |İl Merkezi, Akyazı, Geyve, Hendek,   |5     |
|          |     |Karasu.                 |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|SAMSUN       |10    |İl Merkezi, Bafra, Çarşamba, Havza,   |5     |
|          |     |Terme.                 |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|TEKİRDAĞ      |     |Hayrabolu, Malkara, Muratlı.      |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|TRABZON       |11    |İl Merkezi, Akçaabat, Vakfıkebir.    |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ZONGULDAK      |12    |İl Merkezi, Çaycuma, Devrek,      |4     |
|          |     |Ereğli.                 |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KIRIKKALE      |13    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|          |     |                    |80     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)


|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İLİ         |SIRA   |İLÇESİ                 |SAYI    |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|AFYONKARAHİSAR   |1     |İl Merkezi, Bolvadin, Çay, Dinar,    |6     |
|          |     |Emirdağ, Sandıklı.           |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|AMASYA       |2     |İl Merkezi, Merzifon.          |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BALIKESİR      |     |Bigadiç, Dursunbey, Sındırgı.     |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BİLECİK       |3     |İl Merkezi, Bozüyük.          |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BOLU        |4     |İl Merkezi, Gerede.           |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BURDUR       |5     |İl Merkezi, Bucak.           |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ÇANKIRI       |6     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ÇORUM        |7     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|DENİZLİ       |     |Acıpayam, Çal, Çivril.         |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|GAZİANTEP      |     |Nizip, Islahiye.            |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|GİRESUN       |8     |İl Merkezi, Bulancak.          |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ISPARTA       |9     |İl Merkezi, Eğirdir, Yalvaç.      |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KASTAMONU      |10    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KAYSERİ       |     |Pınarbaşı.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KIRŞEHİR      |11    |İl Merkezi, Kaman.           |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KÜTAHYA       |12    |İl Merkezi, Emet, Gediz, Simav,     |5     |
|          |     |Tavşanlı.                |      |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KAHRAMANMARAŞ    |13    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MUĞLA        |     |Yatağan.                |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|NEVŞEHİR      |14    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|NİĞDE        |15    |İl Merkezi, Bor.            |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ORDU        |16    |İl Merkezi, Fatsa, Ünye.        |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|RİZE        |17    |İl Merkezi, Çayeli, Pazar.       |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|SİNOP        |18    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|TOKAT        |19    |İl Merkezi, Niksar, Turhal.       |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|TRABZON       |     |Of.                   |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|UŞAK        |20    |İl Merkezi, Banaz, Eşme.        |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|YOZGAT       |21    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|AKSARAY       |22    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KARAMAN       |23    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BARTIN       |24    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KARABÜK       |25    |İl Merkezi, Safranbolu.         |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|OSMANİYE      |26    |İl Merkezi, Kadirli.          |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|DÜZCE        |27    |İl Merkezi, Akçakoca.          |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|          |     |                    |67     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|


(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BÖLGESİ: DÖRDÜNCÜ BÖLGE


|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İLİ         |SIRA   |                    |SAYI    |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|AMASYA       |     |Gümüşhacıköy, Suluova, Taşova.     |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ARTVİN       |1     |İl Merkezi, Hopa.            |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ÇORUM        |     |Sungurlu.                |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|DİYARBAKIR     |2     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ELAZIĞ       |3     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ERZİNCAN      |4     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ERZURUM       |5     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KASTAMONU      |     |Taşköprü, Tosya.            |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MALATYA       |6     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KAHRAMANMARAŞ    |     |Afşin, Elbistan, Pazarcık.       |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|RİZE        |     |Ardeşen.                |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|SİNOP        |     |Boyabat.                |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|SİVAS        |7     |İl Merkezi, Şarkışla.         |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|TOKAT        |     |Erbaa, Zile.              |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ŞANLIURFA      |8     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|VAN         |9     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|YOZGAT       |     |Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan.       |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KİLİS        |10    |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|          |     |                    |28     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|

|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İLİ         |SIRA   |                    |SAYI    |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ADIYAMAN      |1     |İl Merkezi, Kahta.           |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BİTLİS       |     |Tatvan.                 |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|GÜMÜŞHANE      |2     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|KARS        |3     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MARDİN       |4     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|SİİRT        |5     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ŞANLIURFA      |     |Birecik, Siverek, Viranşehir.     |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|VAN         |     |Erciş.                 |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BAYBURT       |6     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BATMAN       |7     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|IĞDIR        |8     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|          |     |                    |14     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------||--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|İLİ         |SIRA   |                    |SAYI    |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|AĞRI        |1     |İl Merkezi, Doğubeyazıt.        |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BİNGÖL       |2     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|BİTLİS       |3     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|HAKKARİ       |4     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MARDİN       |     |Kızıltepe, Nusaybin.          |2     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|MUŞ         |5     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|TUNCELİ       |6     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ŞIRNAK       |7     |İl Merkezi, Cizre, Silopi.      |3     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|ARDAHAN       |8     |İl Merkezi.               |1     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|
|          |     |                    |13     |
|--------------------+----------+----------------------------------------+-----------|

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|BÖLGE 1       |BÖLGE 2       |BÖLGE 3       |BÖLGE 4       |BÖLGE 5       |BÖLGE 6       |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|1- İstanbul     |1- Ankara      |1- Adana      |1- Antalya     |1- Edirne      |1- Diyarbakır    |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|          |2- Aydın      |2- Balıkesir    |2- Denizli     |2- Samsun      |2- Erzurum     |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|          |3- İzmir      |3- Bursa      |3- Kocaeli     |3- Tekirdağ     |3- Malatya     |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|          |4- Konya      |4- Eskişehir    |4- Sakarya     |4- Trabzon     |4- Şanlıurfa    |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|          |5- Manisa      |5- Gaziantep    |5- Zonguldak    |          |          |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|          |6- Muğla      |6- Hatay      |          |          |          |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|          |          |7- Mersin      |          |          |          |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|          |          |8-         |          |          |          |
|          |          |Kahramanmaraş    |          |          |          |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|          |          |9- Kayseri     |          |          |          |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Ek-3

|-------------------------+------------------------------------|
|Hizmet Bölgesi      |Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)    |
|-------------------------+------------------------------------|
|6            |2                  |
|-------------------------+------------------------------------|
|5            |3                  |
|-------------------------+------------------------------------|
|4            |4                  |
|-------------------------+------------------------------------|
|3            |5                  |
|-------------------------+------------------------------------|
|2            |6                  |
|-------------------------+------------------------------------|
|1            |7                  |
|-------------------------+------------------------------------|

[EK-3]
tammetin.jpg (2780 bytes)