"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

Millet Partisi'nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Esas No:1999/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar No:2008/69

Resmi Gazete Tarihi:17.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26879

Özü:Millet Partisi'nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi

I - MALİ DENETİMİN KONUSU

Millet Partisi'nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II - İLK İNCELEME

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Samia AKBULUT, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN'ın katılımıyla 17.5.2001 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Millet Partisi 1998 yılı kesinhesabına ilişkin dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III - ESASIN İNCELENMESİ

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 1998 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Millet Partisi Genel Merkezi ile il örgütlerinin 1998 yılı gelirleri toplamının 28.407.541.429.- TL ve giderleri toplamının 27.793.438.793.- TL olduğu, 614.102.636.- liranın nakit mevcudu olarak 1999 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

A - Gelirlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Gelirleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Parti Genel Merkezi'nin 1998 yılı gelirleri toplamı 7.848.577.172.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.000.000.000- lirası aidat gelirleri, 4.800.000.000.- lirası bağış, 816.092.-lirası diğer gelirler, 47.761.080.- lirası 1997 yılından devreden kasa ve banka mevcudundan oluşmaktadır.

1998 yılı için 2820 sayılı Yasa'nın 66. maddesine göre yasal bağış sınırı 50.000.000.- TL olup, söz konusu yılda yasal bağış sınırı aşılmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Millet Partisi Genel Merkezi'nin 1998 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki gelirlerinin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesinin ikinci fıkrasında "Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye aynı yıl içerisinde ellimilyon liradan fazla kıymette ayni ve nakdi bağışta bulunması yasaktır." denildikten sonra 76. maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanunun bağışlarla ilgili hükümlerine aykırı olarak bağış kabul ettiği Anayasa mahkemesince tespit edilen siyasi partilerin, 66 ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı şekilde elde ettikleri gelirlerin tamamının Hazineye irad kaydedilmesine,taşınmaz malların Hazine adına tapuya tesciline;aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle taşınmaz malların bu fıkrada belirtilen miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irad kaydedilmesine karar verilir." şeklinde düzenleme yapılmıştır. 1998 yılı için bir kişinin bağış yapabileceği miktar 50.000.000.- TL olarak belirlendiğinden, bu tutarı aşan bağışların Hazine'ye irad kaydedilmesi gerekir. Parti'nin 1998 yılında bağış olarak kabul ettiği ve Genel Merkez kesinhesabında yer alan toplam 2.350.000.000.- liralık bağış gelirinin Kanun'un 66. maddesinde belirtilen bağış sınırını aştığı görülmüştür.

Parti Genel Merkezi'nce 2820 sayılı Yasa'nın 66. maddesine aykırı olarak elde edilen toplam 2.350.000.000.- lira tutarındaki bağış geliri karşılığı malvarlığının aynı Yasa'nın 76. maddesi uyarınca Hazine'ye gelir kaydedilmesine karar verilmiştir.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesinde "Bu Kanunun 66 ncı maddesi hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden parti sorumlusu, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." denildiğinden, Yasa'ya aykırı olarak bağışta bulunan kimseler ile bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Bağışlarla İlgili Tablo

|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Bağış Yapanın    |Bağış Makbuzunun  |Bağış Tutarı    |Bağış sınırını   |Bağışı Kabul     |
|Adı Soyadı     |Tarih ve      |          |aşan Tutar     |eden sorumlu ve   |
|          |Nosu        |          |          |Görevi        |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Ufuk        |3.1.1998/11701   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Zencirkıran     |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|İsa Keleş      |19.1.1998/11702   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Ramazan Özen    |1.2.1998/11703   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Hayrullah      |2.3.1998/11704   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Başer        |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Sami Gönen     |22.3.1998/11705   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Hacı Ali      |1.4.1998/11706   |100.000.000.    |50.000.000.     |Ufuk zincirkıran   |
|Özdemir       |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Muhasip)       |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|İbrahim Kumaş    |1.5.1998/11707   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|M.ferit       |4.6.1998/11708   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Edibali       |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Şazeli Çügen    |25.6.1998/11709   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Recep Sazan     |25.6.1998/11710   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Hüsnü Çatal     |15.7.1998/11711   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Mehmet       |23.7.1998/11712   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Emrullahoğlu    |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Nejat Cebeci    |25.8.1998/11713   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Abidin Memili    |10.9.1998/11714   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Filiz Edibali    |25.9.1998/11715   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Hasan Ayhan     |10.10.1998/1171   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |6          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Latif Ural     |10.10.1998/1171   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |7          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Abdullatif     |10.10.1998/1171   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Metin        |8          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Mesut Şimşek    |10.10.1998/1171   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |9          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Ahmet Kara     |10.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |0          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Yusuf Coşkun    |10.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |1          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Ömer Baysan     |10.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |2          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Y.Bahri       |10.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Civelek       |3          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Asiye        |10.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Kulakoğlu      |4          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Abdülkadir     |10.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Hasbek       |5          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Edibe Atlı     |13.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |6          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Emine Keleş     |13.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |7          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|D.Selim Ersoy    |13.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |8          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Adnan Atlı     |13.10.1998/1172   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |9          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Ali Ülker      |13.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |0          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Hasan Akçay     |13.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |1          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Osman Aslan     |25.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |2          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Ali Özkan      |25.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |3          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Kezban Ay      |25.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |4          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Fatma Özdemir    |25.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |5          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Tahsin       |25.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Serdaroğlu     |6          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Aykut Edibali    |25.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |7          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Nurettin      |25.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Dursun       |8          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Rabia        |25.10.1998/1173   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Zincirkıran     |9          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Emine Kumaş     |25.10.1998/1174   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |0          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Safiye Çatal    |25.10.1998/1174   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |1          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Kezban Çügen    |26.10.1998/1174   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |2          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Hatice Çakmak    |26.10.1998/1174   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |3          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Nurşen Yılmaz    |26.10.1998/1174   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|          |4          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Nurettin      |26.10.1998/1174   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Kulakoğlu      |5          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Abdurrahman     |26.10.1998/1174   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali Özdemir   |
|Önder        |6          |          |          |(Genel        |
|          |          |          |          |Sekreter)      |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Ali Ünal      |1.11.1998/11747   |100.000.000.    |50.000.000.     |Hacı Ali       |
|          |          |          |          |Özdemir       |
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|

Toplam 2.350.000.000.-TL

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2 - İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 20.558.964.257.- TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 6.616.611.000.- lirası aidat gelirleri, 13.277.212.589.- lirası bağış, 294.800.000.- lirası diğer gelirler ve 370.340.668.- lirası ise 1997 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 1998 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

B - Giderlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi'nin 7.751.860.914.- TL olarak gösterilen giderlerin tamamı genel giderlerden oluşmaktadır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Parti Genel Merkezi'nin 1999 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 96.716.258.- liradır.

Millet Partisi Genel Merkezi'nin 1998 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2 - İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 20.041.577.879.- TL olarak gösterilmiştir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Bunun 16.430.505.679.- lirası genel giderler, 183.514.000.- lirası demirbaş giderleri ve 3.427.558.200.- lirası diğer giderlerden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 1999 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 517.386.378.- liradır.

Parti'nin il örgütlerinin 1998 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu görülmektedir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

C - Parti Mallarının İncelenmesi

Parti'nin 1998 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.

Parti'nin 1998 yılı içinde edindiği 183.514.000.- TL tutarındaki taşınır malın Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV - SONUÇ

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Millet Partisi'nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti'nin 1998 yılı kesinhesabında gösterilen 28.407.541.429.- TL gelir ve 27.793.438.793.- TL gider ile 614.102.636.- TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna,

2- Parti Genel Merkezince 2820 sayılı Kanun'un 66. maddesine aykırı olarak elde edilen toplam 2.350.000.000.- TL (2.350.-YTL) tutarındaki bağış geliri karşılığı malvarlığının aynı Kanun'un 76. maddesi uyarınca Hazine'ye gelir kaydedilmesine,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

3- 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesine aykırı bağışta bulunan ile bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

29.4.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan            Başkanvekili         Üye                   
Haşim KILIÇ         Osman Alifeyyaz PAKSÜT    Sacit ADALI               
                                                 
Üye             Üye             Üye                   
Fulya KANTARCIOĞLU      Ahmet AKYALÇIN        Mehmet ERTEN              
                                                 
                                                 
Üye             Üye             Üye                   
A. Necmi ÖZLER        Serdar ÖZGÜLDÜR       Şevket APALAK              
                                                 
                                                 
Üye             Üye                                 
Serruh KALELİ        Zehra Ayla PERKTAŞ                          

tammetin.jpg (2780 bytes)