15 Mayıs 2008 26877 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5761 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5761 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13659 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13660 İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13661 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2008/13661 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2008/13662 Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13663 Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13664 İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13665 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13666 Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Yapılan Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2008/2)

- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 8)

- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları