"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Kamu İhale Kurumundan

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Seri No:15.05.2008

Resmi Gazete Tarihi:15.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26877

MADDE 1 - 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XV inci maddesinin "İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilirken Uyulacak Hususlar" başlıklı (A) alt maddesinin "İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı 3 nolu bendinin (a) alt bendi ile (h) alt bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) İstisna kapsamında yapılan ihaleler dahil 4734 sayılı Kanun uyarınca verilen yasaklama kararları ile 4735 sayılı Kanun uyarınca verilen yasaklama kararlarında İhale Kayıt Numarası yazılacak, İhale Kayıt Numarası almayı gerektirmeyen ihalelerde, bu bölüme "İhale Kayıt Numarası alınmamıştır" ibaresi konulacaktır."

"İstisna kapsamında yapılan ihaleler dahil 4734 sayılı Kanuna göre yapılan yasaklamalar ile 4735 sayılı Kanuna göre yapılan yasaklamalar tüm ihaleler için geçerli olacaktır."

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

MADDE 2 - Aynı Tebliğin Birinci Bölümünün XV inci maddesinin "Yasaklama Kararının Verilmesi Gereken Sürenin Başlangıcı" başlıklı (C) alt maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhaleye veya sözleşmenin uygulanmasına ilişkin işlemleri gerçekleştiren birimler tarafından, yasaklamayı gerektiren bir fiil veya davranışın tespiti halinde bu hususun idarenin yetkili makamına bildirilmesi ve bu çerçevede yetkili makam tarafından da bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan bakanlığa bildirimde bulunulması gerekmektedir. Söz konusu maddelerde geçen kırkbeş günlük sürenin başlangıcı olarak, yasaklamaya esas bilgi ve belgelerin yasaklama kararını verecek mercie ulaştığı tarihin değil, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın, ihaleyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından tespiti anlamına gelecek onayın veya bu anlama gelecek idari işlemin tesis edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir."

MADDE 3 - Aynı Tebliğin Birinci Bölümünün XV inci maddesinin "Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu" başlıklı (H) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketleri,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Bununla birlikte aynı Kanunun 11 inci maddesine göre 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılmaları mümkün bulunmayıp, bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda anılan Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılanların da bu dava nedeniyle ihalelere katılmaktan geçici olarak yasaklanmış oldukları dikkate alındığında; haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar ile kamu davası açılmış olanların bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları halinde aday veya istekli durumunda olanların, maddede belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olması nedeniyle ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

MADDE 4 - Aynı Tebliğin Birinci Bölümünün IX uncu maddesinin (F) alt maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Anılan belgelerin "ihale tarihi itibarıyla" isteklilerin durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sigorta müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihi itibarıyla durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihi itibarıyla durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin durumuna ilişkin olarak ise ;

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin sonuna 5615 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile;

"Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Hükümleri eklenmiştir. Bu şekilde, gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde, sadece geçici teminatın gelir kaydedilmesi, bu durumda olanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede;

1- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri gereğince, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim veya vergi borcu olan isteklilerin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılamayacakları açık olup, isteklilerin ihaleye katılma aşamasında, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunmadığını taahhüt etmesinin zorunlu olduğu dikkate alındığında, gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili idarelerden temin edilerek ihaleyi yapan idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen durumu göstermemesi (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2- Sözleşmeyi imzalamaya engel durumu bulunmamasına (taahhüdüne aykırı bir durumu bulunmamasına) rağmen söz konusu belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde ise, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar" kapsamında değerlendirme yapılması ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekeceğinden, ihale üzerinde kalan isteklilerce bu süre içinde gerekli belgelerin temin edilerek idareye başvurulması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

MADDE 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)