"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

BAYINDIRLIK VE İSKAN ŞÛRASI İLE TOPLU KONUT ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:09.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26871

MADDE 1 - 2/10/2003 tarihli ve 25247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Şûrası ile Toplu Konut Şûrası Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiş, "Sekreterlik" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve "Kurul" tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını,"

"Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,"

"Bayındırlık Kurulu: Müsteşarın başkanlığında, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşların genel müdürleri, Hukuk Müşaviri, Yüksek Fen Kurulu Üyeleri ile Bakan tarafından seçilecek üç Bakanlık müşavirinden meydana gelen Bakanlık bünyesindeki sürekli kurulu,"

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

"Sekreterlik: Bayındırlık ve İskan Şûrası ile Toplu Konut Şûrası Genel Sekreterliğini,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - Şûra toplantısı gündemi, Başkanlığın teklifi üzerine Bayındırlık Kurulunca tespit edilir. Gerekirse, gündemin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kuruluşların görüşleri alınır. Gündem Bakan onayı ile kesinleşir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Kurul Başkanının" ibaresi "Başkanın" şeklinde, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"Komisyonlar, gündem konusu ile ilgili çalışmalar için ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programı hazırlarlar. Komisyonlar, hazırlanan program gereği toplanarak, çalışmalarını doksan günden az olmamak üzere 150 günü geçmeyecek şekilde tamamlarlar. Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde alt komisyonlar kurabilirler."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 - Başkanlık tarafından, bir genel sekreter ve gündem ile ilgili birimlerdeki yetkili kişilerden oluşan en az üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Ayrıca sekretarya hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Bakanlığın diğer birimlerinden yeteri kadar personel görevlendirilir. Bu görevlendirmeler Başkanın teklifi ve Bakanın Onayı ile kesinleşir."

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak, yapmak veya yaptırmak, Bakanlık birimleri arasında yardımlaşma, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Bakan emirlerini hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlamak,"

"k) Şûranın genel değerlendirmesini yapmak, yaptırmak; Başkanlık vasıtasıyla Bakana bilgi vermek,"

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)